استیکر نام ها

عکس نوشته ، عکس پروفایل ، تعبیر خواب ، طراحی اسم

هم خانواده و مترادف کلمه گویا چیست؟

هم خانواده کلمه گویا ؛ گوینده، گوئیا و گویی می باشد.

واژه گویا در زبان فارسی به معنی واضح و روشن می باشد. واژه گویا در زبان فارسی به سخن یا مطلبی که کاملا واضح و مبرهن باشد و جای هیچ سوال و ابهامی نباشد گویا گویند.

هم خانواده کلمه مطمئن چیست؟

هم خانواده کلمه مطمئن؛ اطمینان و طأمن می باشد.

معادل واژه مطمئن در زبان فارسی ایمن و قانع می باشد که به معنی آسوده خاطر شدن و خاطر جمع شدن می باشد و امن بودن و پشت گرم بودن به کسی یا چیزی راحتی خیال را در پی دارد که و باعث مطمئن بودن فرد در مورد امور و جنبه های مختلف زندگیش می باشد.

هم خانواده کلمه قصه چیست؟

 

هم خانواده کلمه قصه؛ قصص می باشد.

واژه قصه ریشه در زبان عربی دارد معادل آن در زبان فارسی برابر است با داستان و حکایت که در زبان و ادبیات فارسی به سرگذشت و حکایت ها چه واقعیت و چه  تخیلی باشد قصه می گویند.

هم خانواده کلمه تحیر چیست؟ (2)

هم خانواده کلمه تحیر؛ حیرت، حیران و متحیر می باشد.

واژه تحیر ریشه در زبان عربی دارد و معادل آن در زبان فارسی به معنی سرگشتگی و تعجب بسیار از چیزی است. واژه تحیر در زبان فارسی زمانی به مار گرفته می شد که فرد از چیزی یا کسی بسیار شگفت زده یا متعجب شود.

هم خانواده و مترادف کلمه اجر چیست؟

هم خانواده کلمه اجر؛ آجار، اجور، اجرت و اجیر می باشد.

واژه اجر در زبان فارسی به معنی پاداش و حق الزامه می باشد و واژه اجر در زبان محاوره بیشتر منظور از واژه اجر این  است که انسان به سبب کار های نیک‌ی که بدون چشم داشت برای رضای خدا انجام می‌ دهد و خداوند پاداش کار خوب او را دنیا و آخرت خواهد داد اجر می گویند.

هم خانواده و مترادف کلمه بدرود چیست؟

هم خانواده بدرود

هم خانواده کلمه بدرود؛ بدرود گفتن می باشد.

واژه بدرود واژه ای اصیل فارسی می باشد که قبل از ورود اسلام به ایران و در ایران قدیم به خداحافظ  بدرود می  گفتند که به معنی همان خداحافظی می باشد و مقابل واژه درود به معنی سلام است.

هم خانواده و مترادف کلمه تحفه چیست؟

هم خانواده کلمه تحفه؛ تحفات و تحف می باشد.

واژه تحفه ریشه در زبان عربی دارد و از نام های دخترانه می باشد که بر دختران چه در زبان عربی و چه در زبان فارسی می گذارند.

هم خانواده و مترادف کلمه راز چیست؟

هم خانواده کلمه راز، رمز و رموز و رازها و رازه می باشد.

واژه راز تقریبا در تمامی فرهنگ های لغت سایر زبان های زنده دنیا به یک معنا و مفهوم می باشد. و معادل آن نیز در زبان فارسی سر و پوشیده می باشد و به دانستن چیزی  یا سخنی که در دل خود نگه می داریم و برای کسی فاش نسازیم  راز می گویند.

هم خانواده و مترادف کلمه صریح چیست؟

هم خانواده کلمه صریح؛ صراحتا،  صراحت و  بالصراحه می باشد.

واژه صریح در زبان فارسی زمانی که فردی را تشویق به درست و راست گویی کنیم از واژه صریح و در عبارتی چون صریح بگو یا صریح حرفت را بزن استفاده می کنیم که معادل و معنی آن در زبان و ادبیات فارسی واژه بی پرده یا روشن و رک می باشد.

هم خانواده کلمه معالجه چیست؟

هم خانواده کلمه معالجه؛ علاج و  معالجت می باشد.

واژه معالجه ریشه در زبان عربی دارد و معادل و معنی آن  در زبان فارسی درمان می باشد. واژه معالجه مصدری  است که با فعل کردن صرف می شود و در علوم پزشکی از این واژه بسیار استفاده می شود.

هم خانواده و مترادف کلمه خارج چیست؟

هم خانواده کلمه خارج؛ خارجه، خروج، خروجی و خارجی می باشد.

واژه خارج در زبان و ادبیات فارسی کاربرد بسیاری دارد  بسیار مورد استفاده قرار می گیرد که بستگی به جمله ای که استفاده می شود مفهوم خود را نشان خواهد داد. واژه خارج به معنی بیرون چیزی و یا به معنی شکل ظاهری چیزی می باشد همچنین معمولا واژه خارج را برای خارج از کشور بیشتر مورد استفاده قرار می دهند.

هم خانواده و مترادف کلمه اختراع چیست؟

هم خانواده کلمه اختراع ؛ خرع، مخترع و اختراعات می باشد.

واژه اختراع در زبان فارسی به چیزی که قبلا وجود نداشته است و یا در صورت موجود بودن ناقص و کم باشد و کسی آن چیزی را ساخته باشد اختراع می گویند و کسی که اختراع را انجام دهد مخترع گویند.

هم خانواده و مترادف کلمه حال چیست؟

هم خانواده کلمه حال؛ احوال و حالت می باشد.

واژه حال کاربرد بسیار در زبان و ادبیات فارسی دارد که معنی آن بستگی به کاربرد جمله ای دارد  که در آن واژه حال استفاده می شود.

هم خانواده و مترادف کلمه منبع چیست؟

هم خانواده کلمه منبع ؛ جمع آن منابع می باشد.

واژه منبع ریشه در زبان عربی  دارد و معادل آن در زبان فارسی سرچشمه می باشد و به معنی محل و مکان پیدایش یا نگهداری چیزی است که در زبان فارسی واژه منبع برای ذخایر آب و یا نفت و غیره استفاده می شود و گاهی از عباراتی چون منبع انرژی یا منبع مالی و از این دست عبارات از واژه منبع به معنی جایگاه و چشمه می باشد استفاده می شود.

مترادف های واژه منبع اعم از؛سبب، علت، سرچشمه، مبدا، مأخذ، منشا، مرجع، علت ، چشمه و اصل می باشد.

هم خانواده و مترادف واژه مظهر چیست؟

هم خانواده واژه مظهر؛ ظهور، اظهار، مظاهر و منظر می باشد.

واژه مظهر ریشه در زبان عربی دارد و معنا و معادل آن در زبان فارسی تماشاگاه و تجلی گاه می باشد. ریشه واژه مظهر از ظاهر است که به معنی آشکار شدن و ظهور می باشد و مظهر به معنی جا یا مکان ظهور می باشد.