استیکر نام ها

عکس نوشته ، عکس پروفایل ، تعبیر خواب ، طراحی اسم

تعبیر خواب خاله فوت شده

به طور کلی تعبیر خواب خاله فوت شده بستگی به حالت خواب و دیدن خواب دارد. به طور کلی دیدن خاله در خواب بر احساساتی اشاره دارد که در بیداری نسبت به چیزی داریم. خاله فوت شده در خواب شاید نشان از دلتنگی و احساساتی باشد که نسبت به خاله داریم.

تعبیر خواب خود ارضایی و ارضا شدن

تعبیر خواب خود ارضایی و ارضا شدن در حالت کلی به گفته معبرین غربی و معبرین اسلامی بر چن وجه است. دیدن چنین خوابی  توسط جنسیت بیننده خواب گاهی تاثیر مستقیم بر تأویل و تفسیر خواب دارد. احساسات درونی فرد و بیرون نریختن این احساسات و یا ارضا نشدن های پی در پی شخص در عالم واقعیت نیز دلیل بر دیدن این خواب می شود.

تعبیر خواب خونریزی از رحم

تعبیر خواب خون ریزی از رحم در حالت کلی بر دو وجه است. به گفته معبرین دیدن چنین خوابی و تعبیر این خواب بستگی به حالت خواب و جزئیات آن و یا رنگ خون دارد. ریختن خون در خواب در حالتی کلی تعبیر بدی ندارد ، حال اگر این خون از رحم زن باشد چه تعبیر خواهد داشت؟

تعبیر خواب گفتن اعوذ بالله

در حالت کلی تعبیر خواب گفتن اعوذ بالله بسیار خوب و نیکو است. معبرین نیز در این باره می گویند دیدن چنین خوابی تعبیر خوبی دارد. در حالت کلی خواندن آیه ای از قرآن و یا گفتن بسم الله و یا به زبان آوردن اعوذ بالله در خواب خیلی خوب است و نشان از رستگاری و نجات انسان در بیداری می باشد.

هم خانواده کلمه توصیه چیست؟

هم خانواده کلمه توصیه؛ وصی به معنی سرپرست و جانشین و وصیت  به معنی سفارش و اندرز است.
توصیه به معنی پیشنهاد، اندرز، پند، رهنمود، سپارش، سفارش است و مترادف آن کلماتی شامل اندرز، پیشنهاد، سفارش، نصیحت، وصیت، وعظ، سفارش کردن، اندرز دادن، نصیحت کردن، وصیت کردن هستند.

هم خانواده کلمه مقدس چیست؟

هم خانواده کلمه مقدس؛ قدس به معنی پارسایی و پاکی و قداست به معنی پاکی و پاکدامنی  است.
ریشه کلمه مقدس عربی است و در پارسی به معنی پاک، پاکیزه، پارسا، ورجاوند، اشو، سپند، سپنتا می باشد. مترادف های این کلمه اقدس، باتقوا، پارسا، پاک، دیندار، سبوح، قدوس، متدین، منزه هستند. ناپاک متصاد این کلمه می باشد.

هم خانواده کلمه وصیت چیست؟

هم خانواده کلمه وصیت؛ وصی است.
وصیت به معنی سفارش، اندرز و سپارش می باشد و مترادف آن کلماتی از قبیل اندرز، نصیحت و سفارش هستند. در فرهنگ فارسی این کلمه را بیشتر همراه وصیت کردن می اورند کسی که برای دخل و تصرف در اموال پس از مرگش را تعیین می کند.

هم خانواده کلمه مامور چیست؟

هم خانواده کلمه مامور؛ امر، امیر، امور، اوامر و اُمرا است.
کلمه مامور برابر پارسی آن کلمات کارگزار، گمارده و گماشته هستند و مترادف های آن عامل، کارگزار، وکیل، کارمند، گماشته، مستخدم، متصدی، مسئول، پاسبان، پلیس، فرستاده است.

هم خانواده کلمه معرفت چیست؟

هم خانواده کلمه معرفت؛ اعتراف به معنی اقرار کردن، معترف به معنی اعتراف کننده، معارفه به معنی آشنایی، تعارف به معنی خوشامد گفتن، متعارف به معنی عادی، معرفی به معنی شناساندن و معرف به معنی آشنا کننده است.

هم خانواده کلمه وظیفه چیست؟

هم خانواده کلمه وظیفه؛ وظایف است.
ریشه کلمه وظیفه عربی است و معادل فارسی ان خویشکاری و بایستگی می باشد مترادف های این کلمه تکلیف، فریضه، خدمت، رسالت، ماموریت، مسولیت، شغل، عمل، کار، نقش، ادرار، حقوق، رستاد، شهریه، گذران، ماهیانه، مستمری، معاش، مقرری و مواجب هستند.

هم خانواده کلمه ولایت چیست؟

هم خانواده کلمه ولایت؛ ولی به معنی سرپرست و والی به معنی استاندار است.
ولابت در لغت به معنی فرمانروایی و سرپرستی است اما مترادف های آن کلماتی از قبیل ارشدیت، امارت، حکومت، رهبریت، رهبری، مرشدی، وصایت، وکالت، خطه، سرزمین، شهر، مدینه، مملکت بلد هستند.

هم خانواده کلمه سوال چیست؟

هم خانواده کلمه سوال؛ مسئله، مسائل، مسئول و سائل می باشد.
معانی هم خانواده های این کلمه با کلمه اصلی نزدیک هستند به طوری که کلمه مسئله به معنی چیستان،مسائل به معنی پرسش ها و پیش امدها، مسئول به معنی پاسخگو و سرپرست و سائل به معنی پرسش کننده می باشد.

هم خانواده کلمه باهوش چیست؟

هم خانواده کلمه باهوش؛ کلماتی از قبیل هوش، هوشیار و بی هوش هستند.

همه ما کلمه باهوش را به معنی کسی که هوش زیاد دارد معنی می کنیم و غیر از این هم نیست. کلمه باهوش در زبان فارسی به معنی نخبه می باشد.

هم خانواده کلمه مغفرت چیست؟

هم خانواده کلمه مغفرت؛ غفران و غفور است.

کلمه مغفرت یک کلمه با ریشه عربی است که به معنی آمرزش، بخشایش و پوزش می باشد. این لغت در مناجات های اسلامی و اشعار دینی به دفعات مکرر تکرار شده است و مترادف های رایج آن آمرزش، آمرزیدگی، بخشایش، بخشش و غفران هستند.

هم خانواده کلمه صید چیست؟

هم خانواده کلمه صید صیاد است.

کلمه صید با ریشه عربی و به معنی نخجیر و شکار است. متضاد ان صیاد است و مترادف های رایج برای کلمه شکار، طعمه، نخجیر و اقتناص هستند .