هم خانواده و مترادف کلمه تحفه چیست؟

هم خانواده کلمه تحفه؛ تحفات و تحف می باشد.

واژه تحفه ریشه در زبان عربی دارد و از نام های دخترانه می باشد که بر دختران چه در زبان عربی و چه در زبان فارسی می گذارند.

هم خانواده و مترادف کلمه راز چیست؟

هم خانواده کلمه راز، رمز و رموز و رازها و رازه می باشد.

واژه راز تقریبا در تمامی فرهنگ های لغت سایر زبان های زنده دنیا به یک معنا و مفهوم می باشد. و معادل آن نیز در زبان فارسی سر و پوشیده می باشد و به دانستن چیزی  یا سخنی که در دل خود نگه می داریم و برای کسی فاش نسازیم  راز می گویند.

هم خانواده و مترادف کلمه صریح چیست؟

هم خانواده کلمه صریح؛ صراحتا،  صراحت و  بالصراحه می باشد.

واژه صریح در زبان فارسی زمانی که فردی را تشویق به درست و راست گویی کنیم از واژه صریح و در عبارتی چون صریح بگو یا صریح حرفت را بزن استفاده می کنیم که معادل و معنی آن در زبان و ادبیات فارسی واژه بی پرده یا روشن و رک می باشد.

هم خانواده کلمه معالجه چیست؟

هم خانواده کلمه معالجه؛ علاج و  معالجت می باشد.

واژه معالجه ریشه در زبان عربی دارد و معادل و معنی آن  در زبان فارسی درمان می باشد. واژه معالجه مصدری  است که با فعل کردن صرف می شود و در علوم پزشکی از این واژه بسیار استفاده می شود.

هم خانواده و مترادف کلمه خارج چیست؟

هم خانواده کلمه خارج؛ خارجه، خروج، خروجی و خارجی می باشد.

واژه خارج در زبان و ادبیات فارسی کاربرد بسیاری دارد  بسیار مورد استفاده قرار می گیرد که بستگی به جمله ای که استفاده می شود مفهوم خود را نشان خواهد داد. واژه خارج به معنی بیرون چیزی و یا به معنی شکل ظاهری چیزی می باشد همچنین معمولا واژه خارج را برای خارج از کشور بیشتر مورد استفاده قرار می دهند.

هم خانواده و مترادف کلمه اختراع چیست؟

هم خانواده کلمه اختراع ؛ خرع، مخترع و اختراعات می باشد.

واژه اختراع در زبان فارسی به چیزی که قبلا وجود نداشته است و یا در صورت موجود بودن ناقص و کم باشد و کسی آن چیزی را ساخته باشد اختراع می گویند و کسی که اختراع را انجام دهد مخترع گویند.

هم خانواده و مترادف کلمه حال چیست؟

هم خانواده کلمه حال؛ احوال و حالت می باشد.

واژه حال کاربرد بسیار در زبان و ادبیات فارسی دارد که معنی آن بستگی به کاربرد جمله ای دارد  که در آن واژه حال استفاده می شود.

هم خانواده و مترادف کلمه منبع چیست؟

هم خانواده کلمه منبع ؛ جمع آن منابع می باشد.

واژه منبع ریشه در زبان عربی  دارد و معادل آن در زبان فارسی سرچشمه می باشد و به معنی محل و مکان پیدایش یا نگهداری چیزی است که در زبان فارسی واژه منبع برای ذخایر آب و یا نفت و غیره استفاده می شود و گاهی از عباراتی چون منبع انرژی یا منبع مالی و از این دست عبارات از واژه منبع به معنی جایگاه و چشمه می باشد استفاده می شود.

مترادف های واژه منبع اعم از؛سبب، علت، سرچشمه، مبدا، مأخذ، منشا، مرجع، علت ، چشمه و اصل می باشد.

هم خانواده و مترادف واژه مظهر چیست؟

هم خانواده واژه مظهر؛ ظهور، اظهار، مظاهر و منظر می باشد.

واژه مظهر ریشه در زبان عربی دارد و معنا و معادل آن در زبان فارسی تماشاگاه و تجلی گاه می باشد. ریشه واژه مظهر از ظاهر است که به معنی آشکار شدن و ظهور می باشد و مظهر به معنی جا یا مکان ظهور می باشد.

هم خانواده و مترادف کلمه اندوه چیست؟

هم خانواده کلمه اندوه؛ انده، اندوهگین و اندوهناک می باشد.

واژه اندوه از انده است به معنی اسف و غم و غصه می باشد. واژه اندوه معمولا با غم می آید و حسی در بطن انسان  است و معمولا زمانی از واژه اندوه استفاده می شود که شخصی گرفتار غمی بسیار باشد.

هم خانواده و مترادف کلمه میلاد چیست؟

هم خانواده کلمه میلاد ؛ موالید، ولادت ، ولد،  والد و تولد می باشد.

واژه میلاد در زبان فارسی از نام های پسرانه می باشد که به مانی روز تولد می باشد همچنین از شخصیت های شاهنامه می باشد که در زمان کیکاووس پادشاه میانی از پهلوانان بوده است.

هم خانواده و مترادف کلمه صادقانه چیست؟

هم خانواده کلمه صادقانه؛ صادق، صدیق، صدوق ، صداقت، صدیقه و صدق می باشد.

واژه صادقانه ریشه در زبان عربی دارد در زبان فارسی نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد که معادل آن در زبان فارسی راستی و درستی می باشد کلمه صادقانه به گفتار و کردار و اعمال هر فردی نسبت داده می شود و صادقانه عمل کردن به معنی درست کاری را انجام دادن و هیچ اهمال و غفلتی در کار نمی باشد.

هم خانواده و مترادف کلمه جاودان چیست؟

هم خانواده کلمه جاودان؛ جاویدان، جاوید و جاودانه می باشد.

جاودان  در زبان و ادبیات فارسی در آرزو کردن برای پایداری  وطن و پرچم کشور همیشه از واژه جاودان استفاده می شود که معادل آن در زبان فارسی پایدار و ماندگار می باشد.

هم خانواده کلمه هیجان چیست؟

در زمان ناراحتی و یا خوشحالی زیاد احساسات ما غلیان می کند و به شکل هیجان خود را نشان می دهد. و این کلمه را در کنار احساسات و انرژی زیاد به کار می بریم.

هم خانواده و مترادف کلمه شکوه چیست؟

هم خانواده کلمه شکوه، شکوی، شکایت، اشتکاء، شوکت و شکوت می باشد.

واژه شکوه در زبان فارسی بر دو معنی می باشد اگر کسره زیر حرف شین باشد به معنی گله و شکایت است و اگر ضمه بر حرف شین باشد به معنی جاه و جلال می باشد.