هم خانواده و مترادف کلمه مخلوط چیست؟

هم خانواده کلمه مخلوط؛ مختلط می باشد.

واژه مخلوط ریشه در زبان عربی دارد و به معنی درهم می باشد و معادل آن در زبان فارسی درهم شده و درهم آمیخته شده می باشد. حل کردن چیزی در چیز دیگر یا قاطی کردن دو چیز با هم به اصطلاح مخلوط کردن می گویند همچنین به انواع و اقسام آجیل ها در یک بسته نیز مخلوط می گویند.

هم خانواده و مترادف کلمه مرتب چیست؟

هم خانواده کلمه مرتب؛ ترتیب می باشد.

ریشه واژه مرتب عربی می باشد که معادل این واژه در زبان و ادبیات فارسی برابر است با آراسته و بسامان می باشد هر چیزی را به ترتیب چیدن و یا ظاهری آراسته داشتن و منظم بودن در همه کارا همه اینها از واژه مرتب استفاده می شود که در روزمره بسیار پر کاربرد و استفاده می باشد.

هم خانواده و مترادف کلمه سبقت چیست؟

هم خانواده کلمه سبقت؛ سبق، سابق، اسبق و مسابقه می باشد.

واژه سبقت ریشه در زبان عربی دارد و معادل و معنی  آن در زبان فارسی برابر است با پیشی گرفتن می باشد واژه سبقت در حیطه راهنمایی و رانندگی بسیار پرکاربرد می باشد همچنین پیشی گرفتن از کسی در همه امور زندگی از واژه سبقت برای آن استفاده می شود.

هم خانواده و مترادف کلمه هوش چیست؟

هم خانواده کلمه هوش؛ هوشیاری، هوشیار، هوشمند و هوشنگ می باشد.

واژه هوش در زبان فارسی به عقل و فهم و درک مسائل اطلاق می شود و عبارات کم هوش یا با هوش بسیار مورد استفاده قرار می گیرد همچنین با پیشرفت هر روزه علم واژه هوش مصنوعی بسیار پرکاربرد و پر استفاده شده است.

هم خانواده و مترادف کلمه نور چیست؟

هم خانواده کلمه نور؛ انوار، منور و نورانی و نوری و منیز می باشد.

کلمه نور در زبان و ادبیات فارسی بسیار پر معنا و مفهوم است و در جملات معنا و مفهوم خاص خود را پیدا می کند. نور یکی از اسم های خداوند است و همچنین این اسم را بر دختران و پسران نیز می گذارند.

هم خانواده و مترادف کلمه ارتباط چیست؟

هم خانواده کلمه ارتباط ؛ ربط، رابطه، ارتباطات و مرتبط می باشد.

واژه ارتباط در اصل ریشه در زبان عربی دارد و در زبان فارسی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. ارتباط برقرار کردن به هر شیوه یا روشی بین افراد و یا ربط موضوعی به موضوع دیگر یا ربط علت و معلولی در پیرامون خود همه و همه  از واژه ارتباط در جملات به کار گرفته می شود واژه ارتباط در زبان و ادبیات فارسی به معنای تماس و پیوستی می باشد که در مکالمات روزمره بسیار استفاده خواهد شد.

هم خانواده و مترادف کلمه حضرت چیست؟

هم خانواده کلمه حضرت، احضار،حضور، محضر، حاضر و حضور می باشد.

واژه حضرت ریشه در زبان عربی دارد و در زبان و ادبیات فارسی به معنی احترام می باشد که برای قدیسان و کسانی که بسیار قابل احترام و پاک باشند مانند پیامبران و امامان در اول و پیش از اسم آنها آورده می شود. همچنین از لقب پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد می باشد.

هم خانواده و مترادف کلمه فروغ چیست؟

هم خانواده کلمه فروغ ؛ فارغ، فراغ، فراغت، فرغت و وراغ می باشد. واژه فروغ در زبان و ادبیات فارسی به معنی روشنی و نور می باشد که اشعه های این روشنای از آفتاب یا آتش یا هر منبع نوری دیگر ساطع می شود.

هم خانواده و مترادف کلمه مهم چیست؟

هم خانواده کلمه مهم؛ اهمیت، مهام، مهند، اهم و اهمام و مهین می باشد.

واژه مهم ریشه در زبان عربی دارد و در زبان و ادبیات فارسی بسیار ور کاربرد می باشد که معادل آن در زبان فارسی بسزا و پر اهمیت می باشد که به معنی برجسته و معتبر می باشد.

هم خانواده و مترادف کلمه حادثه چیست؟

هم خانواده کلمه حادثه؛ حوادث، حادثات، حادث و حدثان می باشد.

واژه حادثه ریشه در زبان عربی دارد و معادل آن در زبان فارسی سانحه و رخداد می باشد. حادثه در زبان فارسی و مکالمه های روزمره کاربرد زیادی دارد اتفاقی یا تصادفی  که رخ دهد حادثه می گویند.

هم خانواده و مترادف کلمه متحیر چیست؟

هم خانواده کلمه متحیر، تحیر، حیرت و حیران می باشد.

واژه متحیر در زبان و ادبیات فارسی به معنی درمانده و سرگشته می باشد و به کسی که حیران باشد متحیر می گویند.

هم خانواده و مترادف کلمه تقسیم چیست؟

هم خانواده کلمه تقسیم؛ قسمت، قسم، قاسم و مقسوم می باشند.

واژه تقسیم ریشه در زبان عربی دارد و در زبان فارسی بسیار پرکاربرد و پر استفاده می باشد تقسیم در زبان فارسی به معنی قسمت کردن و یا به معنی بخش و قسمت می باشد و در معنی دیگر در علم ریاضی کاربرد دارد و به عمل بخش عددی بر عدد دیگر می باشد.

هم خانواده و مترادف کلمه متعال چیست؟

هم خانواده کلمه متعال؛ تعالی هم خانواده کلمه متعال؛ تعالی ، متعالی، اعلی، علی، عالی، علوی، علو، اعتلا، علیه و معلی می باشد.

واژه متعال ریشه در زبان عربی دارد و از صفات باری تعالی می باشد و در زبان فارسی به معنی والا و عالی مرتبه می باشد که این صفت فقط لایق خداوند متعال می باشد.

هم خانواده و مترادف کلمه تردید چیست؟

هم خانواده کلمه تردید؛ رد، مردد، مرد، مردود و ردیدی و تردد می باشد.

واژه تردید در زبان فارسی به معنی دو دل بودن از چیزی یا کاری است و بر سر دو راهی قرار گرفتن را تردید می گویند.

هم خانواده و مترادف کلمه رفت چیست؟

هم خانواده کلمه رفت؛ رفتن، رفتنی و رفتار می باشد.

واژه رفت فعلی است که در انتهای جملاتی که از رفتار فردی یا عمل رفتن را بازگو خواهد کرد فعل رفت  برای سوم شخص مفرد مورد استفاده قرار می گیرد این معنی واژه رفت کاربرد و معنی متداول این واژه است معنی دیگر این واژه به معنای رفتار است که بستگی به کاربرد و مفهوم جمله معنی می شود.