استیکر نام ها

عکس نوشته ، عکس پروفایل ، تعبیر خواب ، طراحی اسم

هم خانواده کلمه مریض چیست؟

  • ۱۰۴۷۰

هم خانواده کلمه مریض؛ مرض و امراض است.

واژه مریض صفت است عربی که در زبان فارسی به انسان بیمار و دردمند مریض می گویند. واژه مریض به به عنوان فاعل و صفت فاعلی در جملات استفاده می شود.

هم خانواده کلمه تعطیل چیست؟

  • ۴۲۸۴

هم خانواده کلمه تعطیل؛ تعطیلات، عاطل و معطل است.

واژه تعطیل اسم مصدری عربی است که در زیان فارسی بسیار پر کاربرد است. به روز های جمعه روز های تعطیل می گویند که به معنی دست از کار کشیدن و استراحت کردن در این روز است.

هم خانواده کلمه مرشد چیست؟

  • ۱۲۱۰

هم خانواده کلمه مرشد؛ راشد، ارشاد و رشد است.

واژه مرشد از واژگان فارسی است که به معنی مرد کامل و پیر می باشد. کسانی که در طریقتی پیشوای مریدان و افرادی را بر عهده می گیرند مرشد گفته می شود.

هم خانواده کلمه اسباب چیست؟

  • ۳۵۷۲

هم خانواده کلمه اسباب؛ سبب و مسبب است.

واژه اسباب ریشه در زبان عربی دارد و جمع واژه سبب می باشد. اسباب در زبان فارسی از واژگان پر کاربرد است که به دو معنی مختلف استفاده می شود. اسباب در زبان فارسی به معنی لوازم منزل و زندگی است که با واژه اثاثیه به کار برده می شود.

هم خانواده کلمه مسئله چیست؟

  • ۲۳۹۲

هم خانواده کلمه مسئله؛ سؤال، مسائل، سائل و مسئول است.

واژه مسئله از واژگان عربی است که در زبان فارسی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و معادل فارسی آن برابر با پرسش و پرسمان است. این واژه در روزمره بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و به موضوعی یا مطلبی مجهول یا حل نشده مسئله گفته می شود.

هم خانواده کلمه موذیانه چیست؟

  • ۱۸۲۲

هم خانواده کلمه موذیانه؛ موذی و موذی گری است.

واژه موذیانه از واژگانی است که در زبان و ادبیات فارسی در برخی موارد که حیله و نیرنگی برای انجام کاری استفاده شود از اصطلاح موذیانه استفاده می شود.

هم خانواده کلمه حجت چیست؟

  • ۳۱۲۶

هم خانواده کلمه حجت؛ حاجت، حجج و حجاج است.

واژه حجت از کلماتی است که ریشه در زبان عربی دارد که در زبان فارسی به معنی برهان و دلیل است. همچنین از دیگر معانی این واژه در زبان فارسی به رهبر و پیشوا می توان اشاره کرد.

هم خانواده کلمه تدبیر چیست؟

  • ۹۹۵۲

هم خانواده کلمه تدبیر؛ تدبر، مدبر، تدابیر و تدابر است.

کلمه تدبیر اسم مصدری است که در زبان فارسی بسیار پر کاربرد است و به افرادی که دارای سیاست باشند و قدرت چاره اندیشی داشته باشند می گویند انسان با تدبیری است.

هم خانواده کلمه تنبیه چیست؟

  • ۲۱۹۰

هم خانواده کلمه تنبیه؛ متنبه، تنبه و تنبیهات است.

واژه تنبیه مصدری است عربی که به معنی توبیخ کردن وگوشمالی کردن است. معادل فارسی این واژه گوشمالی است که روشی است برای افرادی که وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهند.

هم خانواده کلمه غرقه چیست؟

  • ۲۷۳۴

هم خانواده غرقه، غرق، مغروق، غریق و مستغرق است.  

واژه غرقه ریشه در زبان عربی دارد و در زبان فارسی به معنی شناور و غوطه ور شدن در آب را غرقه می گویند. این واژه برگرفته شده از واژه غرق می باشد که به همان معنی است و ترکیبی از واژه غرق و ة می باش و این واژه در زبان و ادبیات بیشتر از کلمه غرقه مورد استفاده قرار می گیرد.