استیکر نام ها

عکس نوشته ، عکس پروفایل ، تعبیر خواب ، طراحی اسم

تعبیر خواب چادر سفید گلدار هدیه گرفتن

نظر سه معبر را درمورد تعبیر خواب هدیه گرفتن و یا دادن چادر سفید و گلدار را در این بخش شاهد هستید ابن سیرین گوید هدیه گرفتن چادر سفید گلدار دلیل بر یافتن گنج و مال است.اگر دید هدیه گرفت و بر سرش کرد دلیل به قدر آن گنج و مال یابد اگر با این چادر نماز بخواند در عقبی از عقوبت حق تعالی رستگار شود ولی اگر در شر و فساد صرف کند، به عذاب مبتلا شود اگر این چادر را به فردی مهم هدیه بدهد دلیل که به خدمت پادشاه مقیم شود اگر چادر را پاره میکرد دلیل که از سلطان بهره نیابد.کرمانی گفته است چادر نماز گلدار در خواب و بزرگی و ناموری بود اگر هدیه میگرفت دلیل است که او را هم فرزند بود، هم بزرگی در میان مردم. اگر پاره اش میکرد دلیل که فرزندش نباشد اگر چادری را به آتش کشید دلیل که فرزندش بیمار گردد

تعبیر خواب چادر سفید نو ابن سیرین

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن چادر بلند و با رنگ سفید در خواب بر هفت وجه است. اول: فرزند. دوم:اهل بیت. سوم: مال. چهارم: عزت. پنجم: بزرگی. ششم: طاعت. هفتم: گرو یافتن.  

تعبیر خواب چادر سفید دوختن

حضرت دانیال گوید: دیدن دوختن چادر با هر رنگی درخواب،دلیل مال است که از سفر حاصل کند. اگر برای کسی چادر دوختی دلیل است که بزرگی و منفعت یابد.

دلیل بود که کار او به صلاح آید و عمر خود را در خرمی گذراند.

تعبیر خواب چادر سفید خریدن

اگر خواب دیدی خودت مشغول خریدن چادر هستی از شر و ترس و بلا ایمنی می یابید و اگر در خواب ببینید که دیگری چادر میخرد  هم برای شما خوب است و هم برای آن که چادر خریده و مبشر خیر و صلاح و امنیت خاطر است

البته اگر آشنا باشد. و اگر بیگانه و نا آشنا باشد نتیجه خواب متوجه بیننده آن است. اگر در خواب دیدید که همسرتان چادر نماز میخرد و برایتان هدیه میدهد در این صورت خواب شما بشارت می دهد که از همان زن فرزندی صالح می آورید.  

تعبیر خواب چادر سفید گلدار پوشیدن

اگر دیدی چادری بزرگتر از خودت به سر میکنی و اندازه اش مناسب تو نیست دلیل که پادشاه او را هلاک کند

جابرمغربی گوید: اگر بیند چادر سفیدی را به فقیری میبخشد دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند. اگر بیندبا چادر به نماز ایستاده ، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهائی یابد....

 

 

  • سلام ببخشید من متاهلم و یک زنم خواب دیدم مادرم واسم یه پارچه چادر سفید آورد و همسایمون که یه خانم بیوه هست اونو برام برید و دوخت ولی یکم ناقص بود بعد مامانم میخواست که من با پسر همسایه ازدواج کنم ولی من بهش گفتم بزار کفن شوهرم خشک شه بعد اسم ازدواج رو بیار بعد رفتم تو آینه خودم رو دیدم با کفشهای سفید و دندونهای سفید و منظم

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی