خواب دیدم که در صورتم جوش های زیرپوستی متعددی زده ام که همه کنار هم هستند. و این مسئله مرا خیلی ناراحت کرده است و خیلی غصه میخورم.

 

دیدن جوش صورت در خواب عادی است. اگر میخواهید بدانید که تعبیر آن چیست در این سایت به طور کامل میتوانید مطالعه کنید و تعبیر آن را از جنبه های مختلف بدانید.


جوش صورت در خواب نشان دهنده مشکلی در شخصیت فرد، کمبود اعتماد به نفس، نگرانی شما درباره ظاهرتان از نگاه دیگران و یا حس این‌که از درون پاک نیستید. این خواب نیز می‌تواند مربوط به ناراحتی شما از جوش های صورتتان و احساسات شما درباره خال و لک‌های بدن خودتان نیز باشد.

به گفته ی معبرین غربی دیدن جوش در خواب می توانید بیانگر اینها باشد:
    پایین بودن عزت نفس
    عدم توانایی در مقابله با خود و عدم آگاهی در موقعیت‌های خاص
    احساس غریبه بودن با دیگران


تعبیر خواب جوش صورت از نگاه آنلی بیتون:

تعبیر خواب جوش صورت

نشانه ی جمال و زیبایی صورت است.

تعبیر خواب جوش پیشانی

نشان دهنده ی بیماری یکی از اقوام است.
تعبیر خواب جوش قرمز در صورت
اگر خواب ببینید که در روی صورت شما جوش قرمزی زده ولی چرک ندارد، نشانه ناراحتی خاطر شما و یا یکی از اقوام نزدیک به شما است. شاید هم یکی از اقوام به بیماری مبتلا شده باشد.

تعبیر خواب جوش صورت دیگران
اگر خواب ببینید که بر صورت شخص دیگری جوش چرکی زده، او به ثروت خواهد رسید. اما اگر فقط صورت او جوش های ریز یا درشت سرخ داشته باشد، افکار او پریشان بوده و یا شخصی از وابستگان او به بیماری مبتلا شده یا خواهد شد و بهتر است برای رفع بلا و سختی صدقه بدهد.
تعبیر خواب جوش زدن بدن
جوش زدن در بدن اگر چرکی باشد، و از آن چرک بیرون بیاید به تعبیر رسیدن به ثروت و اگر غیر چرکی باشد، نشانه بیماری و ناراحتی است. هر قسمت از اعضای بدن در خواب به بخشی از فامیل تعبیر می شود. مثلا دست در خواب به همسر یا به برادر بیننده خواب تعبیر می شود و منوط به اینکه جوش را در کدام قسمت بدن خود ببینید، باید به تعبیر آن مراجعه کنید.

تعبیر خواب ترکاندن جوش

عمل زیبایی انجام می دهید. همچنین از بین بردن جوش صورت، بیانگر آسیب زدن به زیبایی خود است.
تعبیر خواب جوش قرمز در صورت

حسادت به زیبایی شماست
تعبیر خواب جوش صورت و بدن

شما در بین اطرافیان به زیبایی شهرت دارید
تعبیر خواب جوش چرکی در پا

از بین بردن دشمن زیبا است
تعبیر خواب بدن پر از جوش

جمع شدن صفات خوب در شماست
تعبیر خواب جوش بزرگ روی دماغ

در مورد زیبایی شما غیبت می شود
تعبیر خون جوش بزرگ روی باسن

برای شما زیبایی خیلی مهم است

 

تعبیر خواب جوش چرکین

جوش متورمی که هنوز باز نشده است اشاره به احساساتی می کند که  سرکوب شده‌اند و ممکن است باعث مشکل روانی شوند و بر نگاه فرد و تصمیم‌گیری‌های فرد تاثیر منفی بگذارند. این خواب همچنین ممکن است نشان دهنده یک بیماری جسمی باشد که شاید در عالم بیداری از آن آگاه نباشد.
از ریاکاری اطرافیان ناراحت هستید و شما را دچار مشکل میکند.

از تعبیر دیگر همچنین صاحب فرزندان زیبا و رشید می شوید.

اگر جوش چرکی همراه با خون باشد، همسرتان مهربان و خوشرو است.

تعبیر خواب جوش چرکی در بدن، رسیدن به مال و ثروت است.
ترکاندن جوش چرکی در خواب، به معنی اقدام به کاری است که شما را زودتر از موعد به ثروتی که در انتظار آن هستید؛ خواهد رساند.

 

تعبیر خواب جوش چرکین (دمل) از دیدگاه ابن سیرین:
افزایش پول و اموال برای بیننده خواب است. این افزایش مال بسته به اندازه جوش چرکی دارد. اگر در خواب بیند که جوش چرکین (دمل) او باز شد و از آن خون بیرون آمد بیانگر آن است که مقداری از آن مال و ثروت از بین می رود.

تعبیر خواب جوش چرکین از دیدگاه جابر مغربی:
    اگر بیننده خواب جوش خود را شکافت و خونی که از بیرون زده را خورد به همان اندازه مال جمع خواهد کرد.
    اگر ببیند که جوش چرکی را درمان کرد و آن از خون تمیز کرد علامت آن است که از به دست آوردن و خوردن مال حرام دوری خواهد کرد.

عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید