گالری جدیدترین تصاویر متن دار غمدار فوق العاده زیبا، تصویرهای نوشته دار فاز سنگین با موضوع از جهنم باکی نیست برای پروفایل، طراحی انواع جملات تصویری خاص با کنایه های غمگین راجب نداشتن باک ویژه متن پروفایل، تصاویری همراه تکست هایی با تیکه های بی نظیر، عکس در کنار متنهای تلخ با مضمون های بی نظیر در طرح های مخصوص با عنوان باکی نیست، طراحی شده طبق درخواست های شما عزیزان.


از جهنم، هیچ باکی نیست

وقتی سال هاست

با جهانی این چنین هم سوختم، هم ساختم...

"حسین زحمتکش"


*******************


دیگری در نظرم گر برود باکی نیست

تو که معشوقی و محبوبی و منظور مرو...

"اوحدی مراغه ای"


*******************

وقتی چترت خداست: بگذار ابر سرنوشت هر چقدر میخواهد ببارد وقتی دلت با خداست: بگذار هر کسی میخواهد دلت را بشکند وقتی توکلت با خداست: بگذار هر چقدر میتوانند با تو بی انصافی کنند وقتی امیدت با خداست: بگذار هر چقدر میخواهند نا امیدت کنند وقتی یارت خداست: بگذار هر چقدر میتوانند نارفیق باشند بگذار آسمان ببارد. باکی نیست. تو با خدا بمان چون چتر خدا بزرگترین چتر دنیاست...

*******************

قـَلبـَم درد می کند؛ اما باکی نیست تا تو را دارم! حسِ وجودت آرامش بخش ترین مسکن دنیاست...

*******************

من نمی دانم که بُردم جنگ را یا باختم

زنده بیرون آمدم اما سپر انداختم...

از جهنــّـــم هیچ باکی نیست وقتی سالها

با جهانی این چنین هم سوختم هم ساختم

دوست از دشمن مخواه از من که بشناسم رفیق

من! که در آیینه خود را دیدم و نشناختم...

آنچه باید میکشیدم را کشیدم، هر نفس

آنچه را بایست می پرداختم پرداختم

سالها سازی به دستم بود و از بی همتی

هیچ آهنگی برای دل خوشی ننواختم

زندگی شطرنج با خود بود و در ناباوری

فکر می کردم که خواهم بُرد... اما باختم...!

*******************

بگذار بنده هایش هرچه می خواهند ناامیدت کنند ، تو را باکی نیست. وقتی امیدت به بارش رحمت خداست...

*******************

الهی دردهایی هست که نمی توان گفت و گفتنی هایی هست که هیچ قلبی محرم آن نیست. اشک هایی هست که با هیچ دوستی نمی توان ریخت. و زخم هایی هست که هیچ مرحمی آنرا التیام نمی بخشد. و تنهایی هایی هست که هیچ جمعی آنرا پر نمی کند... الهی قدم های گمشده ای دارم که تنها هدایتگرش تویی و به آزمون هایی دچارم که اگر دستم نگیری و مرا به آنها محک بزنی، شرمنده خواهم شد. الهی با این همه باکی نیست زیرا من همچو تویی دارم تویی که همانندی نداری رحمتت را هیچ مرزی نیست ای تو خالق دعا و مالک" آمین"...

*******************

من نمی دانم که بُردم جنگ را یا باختم زنده بیرون آمدم اما سپر انداختم... از جهنم هیچ باکی نیست وقتی سالها با جهانی این چنین هم سوختم هم ساختم دوست از دشمن مخواه از من که بشناسم رفیق من! که در آیینه خود را دیدم و نشناختم... آنچه باید میکشیدم را کشیدم، هر نفس آنچه را بایست می پرداختم ، پرداختم سالها سازی به دستم بود و از بی همتی هیچ آهنگی برای دل خوشی ننواختم زندگی شطرنج با خود بود و در ناباوری فکر می کردم که خواهم بُرد... اما باختم...!

*******************

حتی دردهایم هم درد میکند...! این روزها از جنس دردم...! علاجی نیست...! باکی نیست...! پر دردی هم عالمی دارد...!” درد ” خودش درد ندارد...! این بی همدم بودن است که درد را به رخ آدم میکشد...! سرم درد میکند از این همه سردرگمی .! از این همه سرگرمی های پوچ. چشمانم سوز دارد...! نه سوز سرما! نه! بلکه چشمانم میسوزد از این همه آلودگی فکر و ذهن. کاش دنیا هم مکثی داشت...!! یه مکث کوتاه برای قلبم کافیست.

*******************

این طبیعیه که وقتی یه راه رو مستقیم بری (راه حقیقت رو) شیطان جلو پات تا میتونه سنگ اندازی میکنه. تمام تلاشش رو میکنه که بزندت زمین. باکی نیست چون دوباره پا میشیم. دوباره عزممونو جزم میکنیم. دوباره یا علی میگیم. هربار که بیفتیمو پاشیم قویتر از قبلیم. عزممون جزم تره. یا عَلیمونم خالصانه تره.

*******************

مرا که با تو ام، از هر چه هست، باکی نیست

(سعدی)