خواب دیدم که در یک بیابان تک و تنها هستم شب شده و مقدار هیزم و خار و خاشاک جمع کرده ام که آتش روشن کنم. یک فندک زرد در دستم است و هرچه میزنم روشن نمی شود. متوجه میشوم که گازش تمام شده است. کیفم را میگردم و فندک دیگری پیدا میکنم که مشکی است و سریع روشن میشود و با آن آتش درست میکنم.


فندک به دلیل اینکه مثل چاقو می ماند و هم میتوان از آن استفاده ی مفید برای روشن کردن آتش کردن و هم غیرمفید مثلا روشن کردن سیگار یا کشیدن مواد مخدر کرد، دیدن آن در خواب دو جنبه دارد یعنی کاری انجام میدهید که یا به نفع شما است یا به ضرر شما. در کل فندک نشانه ای از کارهایی است که شما در حال انجام آن هستید.


تعبیر خواب فندک از دید معبران ایرانی

منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب فندک هدیه گرفتن

امکاناتی در اختیارتان قرار می دهد که هم می تواند مفید و موثر باشد و هم زیان بخش. او امکان را در اختیار شما قرار می دهد و بقیه به تدبیر و تعقل خود شما سپرده می شود.

تعبیر خواب زدن فندک

اگر دیدید فندک دارید و آن را روشن میکنید تا کسی سیگارش را روشن کند یا در خواب می بینید که فندکی در جیب خویش دارید امکان آن را به دست می آورید که کاری دور از انتظار و غیر منتظره انجام دهید. کاری که کسی باورش نمی شود از شما ساخته باشد ولی این هم می تواند مفید و تحسین برانگیز یا سرزنش بار باشد.


عکس نوشته تعبیر خواب فندک روشن


تعبیر خواب فندک خراب

اگر در خواب ببینید فندکی دارید که خراب شده، مثلاً گاز ندارد، سنگ ندارد، یا قوه اش تمام شده، در حال انجام کار بزرگی هستید که در انجام آن به یک کمک کوچک نیاز دارید.


تعبیر خواب فندک روشن

کارهایتان به خوبی پیش می رود و موفق میشوید

تعبیر خواب فندک خریدن

در حال رفتن به سمتی یا انجام دادن کاری هستید که ریسک زیادی دارد و از نتیجه ی آن عمل مطمئن نیستید.


عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید