خواب دیدم کنار یک خیابان شلوغ و پر از ماشین ایستاده ام و نمیتوانم از خیابان رد شوم و کمی جلوتر یک پل عابر پیاده میبینم. به سمتش میروم که از روی پل بروم. به پل میرسم ولی هرچه پله های پل را بالا میروم به بالا نمیرسم. واقعا حس وحشتناکی پیدا میکنم.

به طور کل رد شدن از پل هوایی که زیرش یک خیابان شلوغ است که ماشین ها به سرعت رد میشوند، نشانه ی رد شدن از مشکلات و سختی های زندگی است.


عکس نوشته تعبیر خواب پل عابر پیاده


پل عابر پیاده به زبان آنلی بیتون

تعبیر خواب رد شدن از پل هوایی

از پلی عبور میکنید که زیرش یک رودخانه زلال قرار دارد، نشان دهنده آن است که شغلی پرسود و لذت بخش به دست می آورید. اما اگر آب رودخانه کثیف و گِلی باشد، نشانه زیان موقت است.

اگر زنی خواب ببیند که از پلی عبور میکنید که زیرش یک رودخانه زلال قرار دارد، نشان دهنده آن است که با مردی که اخلاق معتدلی دارد ازدواج میکند. اما اگر آب رودخانه کثیف و گِلی باشد، با مردی بداخلاق و عصبانی ازدواج میکند.

اگر زنی خواب ببیند از روی پلی که بر رودخانه زلالی زده اند عبور می کند، نشانه آن است که با همسری که اخلاقی معتدل دارد
اگر زنی خواب ببیند از روی پل می افتد که روی رودخانه تمیزی است، نشانه آن است که ازدواج خواهد کرد و از دوران بیوه بودن خارج میشود. اما اگر آب تمیز و زلال نباشد، نشان دهنده آینده ای تاریک خواهد بود.


عکس نوشته تعبیر خواب پل


تعبیر خواب پل عابر پیاده

دیدن پل در خواب نشانه خوبی است به شرطی که خراب و شکسته نباشد.

هر چقدر پل بزرگتر و محکم تر باشد بهتر است به بیننده خواب اطمینان و اعتماد میدهد.

در خواب ما نیز پل همان معنای واقعی اش را می دهد که بدون پرت شدن در آب یا پرتگاه از آن رد شویم را می رساند و بنابراین خواب پل علامت این است که خطری هست که پل برای ایجاد امنیت نسبت به آن است. و باید دید موقعیت پل در خواب چگونه است.

اگر در خواب ببینیم که از روی یک پل بزرگ و محکم رد میشویم حتما خطری ما را تهدید می کند که بزرگی دست ما را میگیرد و به امنیت این خطر را پشت میگذاریم.

اگر بیننده خواب کارمند باشد که حقوق میگیرد نشانه موقعیت شغلی بالاتر و ترفیع درجه است.


عکس پروفایل تعبیر خواب پل


تعبیر خواب پل شکسته

پل ویران و شکسته، شکست و ناکامی است. پل لرزان، بی اعتباری و دلهره و تشویش است.

تعبیر خواب درست کردن پل

در کل ساخت پل نشانه خوبی برای بیننده خواب است.

زیر پل قرار گرفتن علامت خوبی نیست.


تعبیر خواب از دید حضرت امام جعفر صادق (ع):

پل در خواب بر چهار وجه است.

اول: مردی است که همه مردمان را به کار آید و حاجت همه کس را روا کند.

دوم: پادشاه.

سوم: نیکوئی و کامرانی یافتن.

چهارم: به دست آوردن مال زیاد.

اگر بیند پل بیفتاد و خراب شد، دلیل است بر تباهی حال پادشاه و نقصان ملک او.


عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید