خواب دیده ام که روی تخت بیمارستان با ملافه ای سفید و سبز خوابیده ام و پرستار خانمی به بالای سرم می آید و با سرنگ از دستم خون می گیرد و کمی سوزش در دستم حس میکنم. که برای اهدای خون به کسی این کار را می کنم.


تعبیر خواب انتقال خون در کل به معنی این است که کارهایتان به خوبی پیش می رود و سریع انجام می شود.


تعبیر خواب خون گرفتن از رگ دست

نشانه این است که از یک مریضی رنج می برید.


عکس نوشته تعبیر خواب خون گرفتن


تعبیر خواب خون دادن به مرده

از کارها و عمل خود خجالت زده هستید

تعبیر خواب خون دادن به حیوان:

دعوا و بحث خانوادگی پیش می آید.

تعبیر خواب خون گرفتن از کسی و دادن به شما:

به آرزوهایتان خواهید رسید

تعبیر خواب پاشیده شدن خون هنگام انتقال خون:

معاشرت هایی خواهید داشت که برای شما دردسر دارند.


عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید