خواب دیدم که در پیاده رو در حال قدم زدن هستم که فردی به من رسید و از من آدرس جایی را پرسید. من او را راهنمایی کردم به آن آدرس بردم. بعد از او جدا شدم اما بعد چند ثانیه متوجه شدم او دنبال من در حال حرکت کردن است و به آن مکان مورد نظر نرفته است. مسیرم را عوض کردم اما باز دیدم دنبال من است. ترسیدم و شروع به دویدن کردم و از خیابان به داخل کوچه ها رفتم و خودم را قایم کردم تا من را گم کند و از دستش رهایی یافتم.

یک بار هم شبی خواب دیدم که در یک خیابان تاریک راه می روم و هیچکس در آن خیابان نیست و خلوت است و فردی مشکوک دنبال من می آید. آنقدر می دوم تا من را گم کند ولی باز هم از دستش رها نمی شوم و خیلی ترسیده بودم.تعبیر خواب تعقیب شدن توسط آدم

  نشان دهنده این است که شما از بعضی چیزها در زندگیتان فرار میکنید. عکس العملی که درخوابتان نسبت به تعقیب شدن دارید بیانگر این است که چگونه با مشکل و موضوع کنار می آیید. به جای رو به رو شدن با مشکلات و موقعیت های خاص، شما دوست دارید که فرار کنید و از مواردی که با آنها راحت نیستید دوری میکنید.

    اگر خواب دیدید مورد تعقیب فردی قرار گرفته اید احساس قربانی بودن در بیداری را نشان می دهد.. مثلا ممکن است شما داخل یک رابطه هستید که احساس می کنید در آن هیچ قدرتی ندارید، یا فکر میکنید کسانی علیه شما هستند.. کسانی که مورد آزار و اذیت قرار می گیرند معمولاً خواب می بینند که کسی آن ها را دنبال می کند. این خواب نشان دهنده احساس ضعف و ناتوانی در بیداری است.

    البته ممکن است این فرد تعقیب کننده نمادی از اخلاقیات شما و ویژگی هایی باشد که شما وجود آنها را در خود انکار میکنید مثل حسادت و خشم و ...

تعبیر خواب دنبال شدن توسط مرد

    فرار کردن از دست کسی که در خواب دنبال شما می دود نشان دهنده ترس شما از مورد حمله قرار گرفتن باشد. این خواب در زنان رایج تر است چون زنان آسیب پذیرتر هستند.
 

تعبیر خواب تعقیب شدن و فرار از موجودات
فرار از سگ

موجودی که از برابر آن می‌گریزید، نشان دهنده نقطه ضعفی است که در برابر مسائل از خود نشان می‌دهید. برای مثال، سگ حیوانی است که احساس ترس را خیلی خوب در طرف مقابل تشخیص می‌دهد و به اصطلاح ترس را بو می‌کشد. بنابراین، زمانی که از برابر سگ فرار می‌کنید، یعنی ترس و اضطراب هنگام روبرو شدن با مشکلات سراغتان می‌آید و برای حل مسائلتان باید بر ترس‌هایتان چیره شوید.

فرار از گرگ
گرگ درنده است و هنگام حمله به گله گوسفندان آن‌ها را متفرق و شکار می‌کند. بنابراین، نشان می‌دهد هنگامی که مسائل سر دشواری می‌گذارند، از خود انفعال نشان می‌دهید که باید در این مواقع استواری کنید و همتتان را افزون نمایید.

فرار از انسان
انسان معانی متفاوتی دارد. بسته به این که جنسیتش چیست و چه حالت و فیزیکی دارد تعابیر متفاوتی را می‌توان بیان کرد. برای مثال اگر افرادی وحشی دنبالتان کردند، یعنی شخصیتی تعلیم نیافته دارید که باید با تربیت و آموزش قابلیت‌هایتان را توسعه دهید.

 

عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید