روشنایی بدست امدن رزق و مال حلال پیدا کردن شغل دولتی و پست مهم تعبیر خواب خوردن چای سبز در خواب های ماست چند معبر بر این نظر معتقد هستند که اگر کسی خواب ببینید در ساعات ابتدایی صبح و یا در طول شبانه روز مشغول خوردن چای سبز باشد فرجی در کارهایش حاصل میشود و یا اینکه اگر متاهل باشد فرزند او صاحب کار میشود و اگر مجرد باشد یکی از دوستان و آشنایان او در اداره و ارگانی به کار گذاشته میشود شاید برای شما هم معنی این خواب کمی عجیب به نظر برسد اما این نزدیک ترین تعریفی بود که برای میل کردن چای سبز وجود دارد و صحت دارد فراموش نکنید عالم رویا بسیار پیچیده است و بعضی از خواب ها واقعا با معانی عجیبی همراه هستند که درک آن ها ها برای ما کمی مشکل است

تعبیر خواب برگ چای سبز

شما به خوبی از راهی که باید بپیمایید اطلاع کافی و لازم دارید اما متاسفانه همیشه در این فکر هستید که خودتان به تنهایی نمی‌توانید کاری را پیش ببرید، این تفکر و دلیل را از ذهن تان دور کنید زیرا شما به تنهایی نیز می‌توانید پیش بروید. زیرا خوشبختانه شما به دلیل صبر و استقامت زیادی که دارید می‌توانید بهترین رهبر گروه برای خودتان در مسیر زندگی تان باشید. شما اگر در این مسیر گام بگذارید تمام جاده خود را به شما نشان خواهد داد.

تعبیر خواب خریدن چای سبز

شما اکنون درمرتبه و مقامی‌هستید که هر شخصی در آرزوی این مقام به سر می‌برد، اما شما از این مرحله راضی نمی‌باشید و به نوعی کارهایی که انجام می‌دهید شما را راضی نمی‌کند به همین دلیل به دنبال راه حل‌های جدیدی هستید. بیش از حد به خود مغرور نشوید زیرا ممکن است در اثر غرور زیاد همین جایگاهی را که در حال حاضر دارید را نیز از دست بدهید. به روزهایی فکر کنید که در آرزوی چنین جایگاهی بودید و چه مشقاتی را متحمل شدید تا اکنون بدین حا رسیدید با این افکار غرور را از خود دور کنید

تعبیر خواب خوردن چایی سبز با مرده چیست؟

اگر دیدی با شخصی که فوت کرده و در این دنیا وجود ندارد در حال مصرف و یا خوردن چای سبز هستی دلیل بر اینکه به زودی برای رفتن به سفری تفریحی اماده میشوی یک استثنا برای این موضوع وجود دارد اینکه چیدن برگ های چای سبز در خواب به هیچ وجه دارای معنی و یا تفسیر نیکویی نمیباشد و میتواند باعث ضرر های مالی شود یکی از معبران میگوید چیدن برگ چای سبز در مزرعه و یا در محل کشت مخصوص چای به نشانه ی ضرر و از بین رفتن مال است