عکس نوشته ها و متن های کوتاه و طعنه دار درباره ضربه خوردن و بدی دیدن از آشنا و فامیل جملات تصویری و متن دار قشنگ راجب اینکه

هر چی کشیدم از خودی بود مناسب برای پروفایل

سرمن هر چی اومد حقمه حقمه سکوتم از غمه دل سوزوندن های بی خودی

عذاب و دردمه سنگ باشمو بگم بهت مقصری منو میزاری رو چشت ولم نمیکنی بری

هر چی میکشم از خودیه

مردانگی را

در وجود پسربچه ای دیدم که هنگام بازی

برای اینکه دوست فقیرش

 خوراکی هایش را بخورد،

 نقش فروشنده را بازی کرد...

عکس های متن دار راجب اینکه هر چی میکشم از دست خودیه

هر چی میکشم از سادگیم .... هی روزگار از دست همین فامیل و اقوام اشناست نه غریبه ها