من هر وقت که خیلی خوشحال می شم

وسطش یکم فکر می کنم ببینم کجای کار میلنگه که من انقدر خوشحالم؟

اصولا باید یه ضدحالی باشه توش٬

نمیشه همینجوری که

عکس نوشته خوشحالم که هستی برای پروفایل

گفت خیلی میترسم...
گفتم چرا ؟
گفت چون از ته دل خوشحالم ...
این جور خوشحالی ترسناک است…
پرسیدم آخه چرا ؟
جواب داد: وقتی آدم این جور خوشحال باشد
سرنوشت آماده است چیزی را از آدم بگیرد

عکس نوشته خوشحالم که هستی برای پروفایل

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟!
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،..!
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند