چنان بر خاطراتت باریده ام ، به هر بندی بیاویزی خیسِ من اند !

 

سخت است وقتی کسی را که دوستش داری رهایت کند... ولی از آن سخت تر این است که... فکرش... اسمش... یادش... رهایت نکند...

 

بی رحمانه ترین خیانت این است که وارد زندگی کسی شوی،وابسته اش کنی و بعد از مدتی آنقدر زندگی اش را خالی کنی که یک عمر با خاطراتت بمیرد..

 

دلم میخواد فریاد بزنم بگم : من مترسک خاطرات تو نیستم ... درست مثل دیوانه ای که اصرار دارد بگوید : من دیوانه نیستم ! راستی ! گفته بودم ؟ "من دیوانه نیستم"

عکس نوشته خاطرات 97 جدید

سخت ترین لحظه اونه که به هق هق افتاده باشی و مراقب باشی صدای هق هقتو کسی نشنوه... سخت ترین لحظه اونه که با خوندن و نوشتن هر متن عاشقانه ای اشکات بریزه و بپرسی واقعا چرا ؟ سخت ترین لحظه اونه که حس کنی بدجور باختی ..خیلی بد... سخت ترین لحظه .. نداشتنِ اونه .. توو اوجِ بی باوری .

 

چه تلخ است این که سال ها بگذرند تو من در عرض یک خیابان شانه هایمان به هم بخورد اما نه تو مرا ببینی نه من تو را و با این همه دلتنگی سهم ما عبور باشد