از دور… تورا دوست دارم بی هیچ عطری… آغوشی… لمسی… و یا حتی بوسه ای. تنها دوستت دارم. از دور…

 

معجزه میکند گذشت زمـان...! بـگذار صادقانه بگویم...! آنکه قـدر بودنت راندانست... لایق حـضور در افکارت نیست...! بگذار برود... خواهدفهمید جاده های باز...! از آغوش بسته ی تـو جذاب تر نیست..!

عاشق شیطنت های عاشقانه ام مثل وقت هایی...  که مرا محکم در آغوشت  میفشاری و وادار به ماندن میکنی !!!  نمیدانی . . .  تسلیم شدن به آغوش تو ... چه لذتی دارد....

 

آغوش خالیم از تو ، پرانتزی است بدون شرح …!

چشم ب راه کسی بمان ک آمدنش بوی ماندن بدهد... بی قرار قدمهایش شوی و بیتاب آغوشت شود بوسه بارانش کنی و بوسه بارانت کند طوری درآغوشت بگیرد که خودت را مچاله "آغوشش" کنی و بگویی "من دلم گم شدن میخواهد" گم شدن میان آغوشت

 

هــوس کــرده ام کـــه تـــو بـاشـــی مـــن بـــاشـم و هیچـکـس نبـاشـــد آنگـــاه داغتـــریـن آغــــوش هـــا را از تنـتــــ و شیـریـــن تـریــن بــوســـه هـــا را از لبـــانتــــ بیـــرون بکشـــم بــه تـلـــافـی تمـــامـ ِ روزهــایـــی کـــه میخــــواهمتــــ و نیسـتـــی ...