دانلود استیکرهای زیبا و جدید من شیرازی ام برای تلگرام ویژه سال 96 پگ کامل استیکرهای جذاب و دیدنی از شیرازی ها و با موضوع من یک شیرازی ام در تلگرام

 

پرچم شیرازیا بالاس...

 

ﺣﺎﻓﻆ … ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ
ﺳﻌﺪﯼ … ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ
ﻓﺎﻟﻮﺩﻩ … ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ
ﺁﺵ ﺳﺒﺰﯼ … ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ
ﺳﺎﻻﺩ … ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ
ﮐﻠﻢ ﭘﻠﻮ … ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ
ﭼﺸﻢ ﻭ ﺍﺑﺮﻭ … ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ
ﻣﺮﺍﻡ … ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ
ﺷﺮﺍﺏ … ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ
ﺩﺧﺘﺮ … ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ
ﻋﺸﻖ … ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ
ﻟﻬﺠﻪ ﻗﺸﻨﮓ … ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ
ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﻮﺍﺯﯼ … ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ
ﺍﺻﻼ ﭼﻮ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻦ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩ…