کجای زندگیمی تو
ک من میگردمو نیستی
یه روزی مطمین بودم
پای حرفات وای می ایستی
پای حرفات وای می ایستی
تو هرجارو بگی گشتم
ک شاید باز پیدا شی
به عشقت زنده موندم کاش
هنوزم عاشقم باشی
هنوزم عاشقم باشی
هنوزم عاشقم باشی

گمت کردم کجای لحظه هامی تو که هر جا رو بگی گشتم به جای زندگی کردن پی دیوونگی گشتم کجای زندگیمی تو که من می گردم و نیستی یه روزی مطمین بودم پای حرفات وای میستی تو هر جا رو بگی گشتم