تو رفته ای..
و بحران نوشیدن چای بی تو در این خانه مهمترین بحران خاومیانه است.. و این احمق ها هنوز
سر نفت میجنگند…!

به تنهاییم پوزخند نزن... منم روزی کسی رو داشتم که هر ساعت بهم اس میداد:

کجایی عشقم...

باور کن "من"تنهاترین ضمیر دنیاست !و "او"خوشبخت ترین ضمیر دنیا چون "تو" رو دار

عکس نوشته کجایی عشقم برای پروفایل

اره عشقم بعد از رفتنت با عشق خداحافظی کردم .. کجایی ؟ ...دلم واست تنگ شده هواست هست ؟ ... اه بیچاره دلم دوستت دارم عشقم