ولی واقعا چوب خدا صدا نداره ؟

من که معتقدم چوب خدا صدا داره اونم بد جور شاید نفهمی از کجا خوردی ولی صداش رو خوب می شنوی تازه گاهی اوقات علاوه بر خودت دور و وریات هم میفهمن که چه چوبی خوردی!

چوب خدا صدا نداره ، هر کی بخوره دوا نداره

چوب خدا صدا نداره، اگه بزنه دوا نداره