دلم شکسته . . .اما به خودم اومدم . . .این عالیه . .

.خدایا شکرت که ذات بعضیارو بهم نشون دادی. . .شکررررررت خدا جوووونممممم .

اینکه گاهی دلم میگیردگاهی دستانم به زندگی نمیرودگاهی یک حصار به دور خودم می کشمو رویش مینویسم: ...تا اطلاع ثانوی خسته امدلیل نمی شود که توآمدنت را به تعویق بی اندازیدلیل نمی شود که به شانه ی دل شکسته ها نزنم و نگویم:عزیز جان ...خدا هست ... خدا هست ... خدا هستاصلا همه این حال های لعنتی لاعلاجچاشنی زندگی استوهیچ دلیل نمیشودمن باز به خود نیایمچای دارچین نگذارمباز هم برای تو ننویسمو میان یک دنیا اشکبا چشمانی تارروی کاغذ خیس حک نکنم:چقدر جای شانه هایت کنارم خالی ست

به سلامتی دلم که شکسته به سلامتی لبام که همیشه می خنده به سلامتی غصه که همیشه هست سلامتی خدا که هوام رو داره سلامتی اشکام که هیچوقت کم نمی زارن برام به سلامتی دستم که هیچوقت نمک نداره سلامتی رفیقم که الان ازم ناراحته