عکس نوشته خدا عکس نوشته خدا جای حقه، عکس نوشته خدایی عکس نوشته خدایا عکس نوشته خدایا کمکم کن

 

هر کجا میروم ظلم می بینم
و همه می گویند
*نگران نباش،خدا جای حق نشسته*
خدایا می شود از جای حق بلند شوی
تا حق سر جایش بنشیند

 

عکس نوشته خدا جای حق نشسته

خدا جای حق ننشسته، خدا جای خودش نشسته این ما هستیم که با رفتار خودمون حق رو نادیده میگیریم

تا مظلوم نباشه ظلم اتفاق نمی افته