خدایا مرا کمک کن

مردم نمیدانند ولی خودم میدانم که هر چه می کشم از کردار خویش بوده و خدایا تو بی گناهی، اما در برابر مردم ، از خجالت اعمالم، تقصیر را بر گردن تو می اندازم و میگویم: خدایا مگه من چه کردم که اینگونه از دنیا می کشم… خدایا تو بی گناهی و پاک و منزه… حتی چرخ گردون و فلک هم بی گناهند…تا نبخشی، چیزی نمی شوم، عفو کردن و امرزیدن تنها برازنده توست… خدایا به من بصیرت و زندگی جدیدی عطا کن, که در آن خود را و تو را پیدا کنم.خـداونـد ا ، مـرا آن ده کـه آن بـه…خدایا منو ببخش کردار زشتم را، پندارم که هرگز نیک نبود، و گفتاری که دل آزار بود.خدایا مرا ببخش و عفو کن، که آمرزش تنها از تو بر می آید…

خدایا کمکم کن مثل تو صبور باشم…قـطـب شیطانی ام با انرژی منفی اش میگوید: نمی توانی ، نا امید شو …و قطب خدایی ام وحی می کند که: می توانی کمی صبور باش.انتخاب من خداست، پس بردبار بودن را می پسندم.هر کس انتخابی دارد که بر مبنای آن ، زندگی اش ترسیم می شود. من این اهریمن زشت خو را نمیخواهم؛ خدایا کمکم کن مثل تو صبور باشم، در این سختی ها… شکیبا باشم.