آتش غم بر دل و جانم زده، آنکه میگفت جان جانانش منم... جمله عکس های زیبای دیزاین شده و تصاویر متن دار خاص عاشقانه با عنوان جانی و دلی،

تصاویر متن دار به روز غمگین، عکسهای خیلی جدید شاد و جمله های احساسی، تصویرهای نوشته دار سفارشی خیلی زیبا با موضوع جان و دلی / دل و جانم تویی مخصوص متن پروفایل.


جانی و دلی

ای دل و جانم

همه تو...از تو دل برنکنم

تا دل و جانم باشد...چو رو نمودی

جان و دلم ربودیجان و دل کردم

فدای مهر تو...
جان و دل من تویی

ای دل و ای جان من
دل و جان بردی؛

اما نشدی یارم...!
دل داشتیم دادیم جان بود عرض کردیم

چیزی که یار خواهد صبر است و ما نداریم
تا جان و دل باشد

من جان و دلت جویمتا جان و دلم باشد

من جان و دلت جویم...

(نظامی گنجوی)


بیشتر بخوانید...

استیکر

عکس پروفایل ای جان دلم + متن

عکس پروفایل هم جانی و هم جانانی + عکس نوشته