خواب دیدم که با دوستم به یک مغازه ترشیجات رفته ام و در حال خریدن لواشک انار و آلوچه هستم. و این مغازه در بین مغازه های دیگر خیلی ارزان حساب میکند تقریبا نصف قیمت و من تصمیم گرفتم زیاد لواشک بخرم. بعد آن لواشک ها را به خانه می برم و بعد متوجه میشوم که به جای لواشک آلوچه لواشک زرشک برایم گذاشته است. انقدر زیاد است که به دوستانم هم میدهم و حتی مقداری اش را میفروشم!


به طور کلی دیدن مواد غذایی و خوراکی در خواب خوب است. و در صورت حس کردن مزه ی آن، هر مزه تعبیرهای مختلفی دارد.

البته ممکن است به خاطر علاقه ی زیاد به لواشک آن را در خواب ببینیم که طبیعی است.

دیدن لواشک در خواب بر اساس نوع و جنبه ی آن معناهای متفاوتی دارد.


تعبیر خواب دیدن لواشک

اگر مرد خواب لواشک ببیند، علامت دچار شدن به غم و اندوه است و غم و اندوه گریبانش را می گیرد.
اما اگر زنی جوان خواب لواشک ببیند، نشان دهنده بچه دار شدن و آمدن فرزند را می دهد.


تعبیر خواب خوردن لواشک
اگر مرد خواب ببیند که لواشک می خورد دچار رنج و غم می شود مخصوصاً اگر مزه ی ترش آن را حس کند.
اگر زنی در خواب ببیند لواشک می خورد، یعنی پس از یک دوره انتظار و غم، صاحب فرزند خواهد شد.


عکس نوشته تعبیر خواب لواشک


تعبیر خواب لواشک از نگاه منوچهر مطیعی تهرانی:

تعبیر خواب مزه ی ترش
    دیدن ترشی‌ها در خواب خوب نیست به هر شکل و به هر نوع که باشند. ترشی در خواب غم و اندوه و تلخی است و این غم و رنج در خانه و خانواده است.
    ترشی در خواب غمی است که هم ممکن است کهنه و ریشه دار باشد و هم کهنه می‌شود و باقی می‌ماند بی آن که بتوانیم آن را از بین ببریم.

تعبیر خواب خوردن لواشک
نشان دهنده ی غم و ناراحتی است به خصوص اگر مزه اش ترش باشد و ترشی آن حس شود.

عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید