خواب دیدم که در حال قدم زدن در کوچه هستم که به خانه بروم که میبینم دوستم از روبه رویم می آید و با هم روبوسی میکنیم و صحبت میکنیم و متوجه میشوم که با هم همسایه شده ایم و یکی از خانه های کوچه ما را خریده اند و خیلی خوشحال میشوم.


در کل دیدن کوچه در خواب نشانه این است که بخت و اقبال گذشته دیگر با ما نیست و مضطرب و پریشان خواهیم شد.


تعبیر خواب دیدن کوچه ناشناس

نشان دهنده این است که ذهنمان درگیر سوالی می شود و فکرمان مشغول آن می شود.

تعبیر خواب کوچه دراز و تنگ

برای رسیدن به هدفمان موفق نمی شویم.

تعبیر خواب کوچه با خانه های زیبا و مجلل

کوچه با خانه های خوب و زیبا و مردم خوب در آن علامت خوبی است زیرا نشان دهنده منفعت و به دست آوردن سود است و اینکه با مردی خوب برخورد می کنیم.

تعبیر خواب کوچه با خانه های خراب

کوچه با خانه های خراب و مردم بَد خواب خوبی نیست و نشان دهنده این که با آدم بدی روبرو خواهیم شد. اگر مردم آن کوچه فاسد باشند نشان دهنده آلوده شدن بیننده ی خواب به گناه است.

تعبیر خواب کوچه ناهموار

نشان دهنده ی سخت بودن راه آینده ی ما است

تعبیر خواب کوچه صاف و هموار

پیشرفت سریع در کارها


عکس نوشته تعبیر خواب کوچه قدیمی


تعبیر خواب کوچه از دیدگاه ابن سیرین:
اگر ببینی وارد کوچۀ خوب و آبادی شده‌ای، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد، مخصوصاً اگر اهالی آن کوچه درستکار و صالح باشند،‌‌‌‌‌ ولی اگر افرادی بدکردار هستند، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد.


تعبیر خواب کوچه از دیدگاه جابر مغربی:

اگر ببینی در کوچۀ بزرگ و فراخی اقامت کرده‌ای، یـعـنـی مشکل کار تو حل می‌شود،‌‌‌‌‌ ولی اگر کوچه تنگ و تاریک باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

تعبیر خواب کوچه از دیدگاه معبرین غربی:

تعبیر خواب کوچه تاریک
اگر زن جوانی خواب ببیند در کوچه ای تاریک سرگردان شده است، هشداری است برای او تا از برخی رفاقتها چشم بپوشد ، زیرا این دوستی ها تبدیل به بی آبرویی او خواهد شد.

عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید