خواب دیدم که با دوستانم به یک رستوران خیلی زیبا رفته ایم که در فضای بازی است و رو به طبیعت و جنگل است و در حال خوردن کباب هستیم. ناگهان چند گربه به نزدیک ما می آیند و گشنه هستند و من مقداری از کبابم را به آنها میدهم.


کباب غذای لذیذی است که همه آن را دوست دارند و در تمام کشورها تهیه میشود و خیلی غذای دوست داشتنی است.

در کل دیدن خواب کباب نشانه ی روزی زیاد و رزق و معیشت خوب است و دیدن خواب کباب بهتر از دیدن گوشت خام است.


عکس نوشته تعبیر خواب درست کردن کباب


تعبیر خواب خوردن کباب گوسفندی

علامت مالی است که به رنج و زحمت به دست می آید

تعبیر خواب خوردن کباب گوشت گاو

نشان دهنده روزی زیاد و معاش خوب است.

تعبیر خواب خوردن جوجه کباب

کباب مرغ نشان دهنده مالی است که از یک زن به بیننده خواب می رسد یا خواب بیننده از یک زن بهره مند و منتفع می گردد.

تعبیر خواب کباب ماهی

ماهی کباب کردن نشانه ی آن است که به سفر می رود و از آن سفر منفعت و سود عایدش می شود.

تعبیر خواب خوردن کباب بره

اگر خواب ببیند که کله بره را کباب کرده و می خورد از مردی پولدار به او فایده می رسد یا از اداره یا شرکتی پول و اموالی نصیبش می گردد.

تعبیر خواب داشتن کبابی

اگر خواب ببینید که کباب می پزید  و می فروشید خیر و نیکی می کنید و مردم از شما سود می برند و خوشحال می شوند

تعبیر خواب دیدن کبابی (کباب فروش)

نشان دهنده این است که با مردی دست و دل باز و نیکوکار و خوش اخلاق آشنا می شوید و از طرف او سود نصیبتان می شود.


تعبیر خواب دیدن کباب از نگاه ابن سیرین:
تعبیر کباب، نشان دهنده شخصی سخنور می‌باشد و همچنین در زمان فراخی و گستردگی، طلب رزق و روزی.
اگر ببینی برای درست کردن کباب آتش روشن کرده و آن را کباب کرده و میخوری، یـعـنـی به اندازه آن با غم و اندوه به تو رزق و روزی می‌رسد (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر خواب خوردن کباب اسب
خوردن کباب و بریان گوشت اسب، نشانه این است که از «پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد.


تعبیر خواب کباب از نگاه جابر مغربی:

تعبیر دیدن کسی که کباب و بریان می‌فروشد (کبابی)، مردی است که به خاطر او روزی دیگران افزایش پیدا می‌کند.
تعبیر خواب خوردن کباب ماهی

یـعـنـی اگر فرد عفیف و پاکدامنی هستی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و به کسب علم و دانش می‌پردازی، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی، ولی اگر انسان مفسد و بدی هستی، تعبیرش رنج و غم و اندوه و دشمنی می‌باشد؛ همچنین در نظر داشته باشید که ماهی کباب شده تازه بهتر از ماهی شور می‌باشد و ماهی بزرگ بهتر از ماهی کوچک است.
تعبیر خواب خوردن کباب گوشت پرنده

اگر ببینی پرنده کباب و بریان شده خورده‌ای، یـعـنـی با فریب و حقه مال و اموالی را از زنی می‌گیری.


تعبیر خواب دیدن کباب از نگاه ابراهیم کرمانی:

تعبیر خواب خوردن کباب گوشت گاو

علامت این است که از ترس و بیم در امان می‌مانی، ابن سیرین نیز می‌گوید: یـعـنـی از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد.
تعبیر خواب خوردن گوشت گوسفند

نشانه این است که به اندازه آن با رنج و سختی، مال و اموالی را بدست می‌آوری.
تعبیر خواب خوردن کباب بره

علامت این است که مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر خوردن بره پخته این است که صاحب فرزندی پسر می‌شوی.


تعبیر خواب کباب از نگاه معبرین غربی:
تعبیر خواب دیدن یا خوردن کباب
علامت ناسازگاری در محیط خانوادگی و آگاه شدناز خیانتی پنهانی است.
تعبیر خواب کباب درست کردن
نشان دهنده ناکامی و ناراحتی.
تعبیر خواب درست کردن کباب ماهی

یک بیماری و به دنبال آن مرگ
تعبیر خواب گوشت را کباب کردن

آزادی خود را دوباره به دست خواهید آورد.

عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید