خواب عجیبی دیدم که یک ایستگاه اتوبوس در داخل کوچه است. اتوبوس آبی بزرگ رنگی به داخل کوچه ی ما آمده است و من آنجا سوار اتوبوس میشوم و جلوی دانشگاهمان پیاده می شوم. ناگهان یادم می افتد کارت اتوبوس نزده ام و پول هم همراهم نیست.

دیدن اتوبوس نشان دهنده داشتن تجربه، داشتن تعهد در زندگی، پیوند با گروهی از مردم، همراهی با دیگران و تلاش برای رسیدن به جایی است. اما لازم است بدانید این تلاش وابسته به دیگران نیز هست.


تعبیر خواب اتوبوس از نگاه معبرین غربی:
تعبیر خواب سوار اتوبوس بودن

    اگر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابان‌ها می‌گذرید، نشانه آن است که وعده‌هایی احمقانه به خود خواهید داد. با دوستان خود نیز اختلاف پیدا می‌کنید.
تعبیر خواب دیدن اتوبوس

نشان دهنده آن است که فردی می‌خواهد برایتان دردسر ایجاد کند.

تعبیر خواب جا ماندن از اتوبوس

داشتن اضطراب

تعبیر خواب ایستگاه اتوبوس
    اگر خواب ببینید منتظر اتوبوس ایستاده اید به معنای وجود یک مانع موقتی بر سر راه رسیدن به اهدافتان است. در کل ایستگاه اتوبوس نشان دهنده انتظار برای اتفاقی است که رخ می دهد و شما را به جایی مب رساند، به صورت گروهی و همراه شدن با دیگران در جهت راه و هدفتان، تلاش و کوشش برای رسیدن به جایی در زندگی، تلاش برای پشت سر گذاشتن چیزی
    اگر خواب ببینید در ایستگاه اتوبوس هستید بدین معنی است که با سیل جمعیت حرکت می کنید، ابتکار ندارید و کنترلی بر روند زندگی تان ندارید.
ایستگاه اتوبوس نمایانگر انتظار برای رویدادی که رخ می‌دهد و شما را به جایی برساند، همراه شدن با افراد غریبه و مردمان دیگر در جهت راهی که برگزیده‌اید، اتکا به رویدادهای اجتماعی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنید تا شما را به هدفتان برسانند، تلاش برای رسیدن به جایی در زندگی، تلاش برای پشت سر گذاشتن چیزی یا کسی است.
تعبیر خواب ایستادن در اتوبوس
نشان دهنده آن است که قصد دارید به کاری خطرناک دست بزنید.
دیدن اتوبوس با سقف کوتاه یا بلند در خواب
اگر سقف اتوبوس در خواب کوتاه باشد، نشانه آن است که با موانع به مقصد خواهید رسید و اگر سقف اتوبوس بلند باشد، علامت آن است که خطری آشکار شما را تهدید می‌کند.

عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید