خواب دیدم که سر سفره ی بزرگی نشسته ام و مهمان کسی هستم. در حال خوردن صبحانه هستیم و انواع مربا (به - آلبالو - هویج و ...) سر سفره است و با رنگ های زیبایشان صحنه ی خیلی زیبایی درست کرده است. شروع به خوردن کره با مربای آلبالو میکنم که خیلی خوشمزه است.


در کل دیدن انواع مربا در خواب به خاطر مزه ی خوب و شیرینش تعبیر خوبی دارد و به معنای خوشحالی و شادی است. و یا نماد کسی است که دوستش دارید.


عکس نوشته تعبیر خواب مربا پختن


تعبیر خواب مربا از دیدگاه لوک اویتنهاو:
نشان دهنده ی فردی که برای شما بسیار عزیز است و او شما را خواهد بوسید.

تعبیر خواب مربا از دیدگاه آنلی بیتون:
تعبیر خواب خوردن مربا

علامت آن است که به سفرهایی خواهید رفت، و غافلگیر می شوید و لذت می برید.
تعبیر خواب درست کردن مربا

نشان دهنده آن است که صاحب دوستانی باارزش خواهید شد و در خانواده ای شاد زندگی خواهید کرد.

پختن مربا در خواب بیانگر داشتن دوستان دوست داشتنی و خیلی خوب است.

تعبیر خواب خریدن مربا
محیط خانه ی شما بسیار شاد خواهد بود.
 تعبیر خواب مربا دادن به بچه ها

شادی های بزرگ

تعبیر خواب مربا دادن به شما در خانه

موفقیت شما در حال حاضر میسر نیست.

تعبیر خواب مربای سیب

مربای سیب به خاطر شادی آور بودنش نشان دهنده ی خنده و نشاط است.

تعبیر خواب مربای آلبالو

به دلیل مزه ی ترش و شیرینش نشان دهنده ی مشکلات همراه با شیرینی حل آنها است.


عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید