خواب دیدم که تصادف کردم و دوتا از دندان هایم شکست و پیش دندانپزشک رفتم تا درستشان کنم. دندانپزشک گفت که هزینه زیادی می برد. من هم غصه ی هزینه اش را می خوردم که از کجا بیاورم و درست کنم.


در کل دیدن دندانپزشک در خواب نشانه ی یک ناراحتی در بیداری است و غصه خوردن از مسئله ای.


تعبیر خواب دندانپزشک از نگاه معبرین غربی:
تعبیر خواب دندانپزشک

زجر کشیدن؛ ناراحتی

تعبیر خواب مطب دندانپزشکی

نشان دهنده ی این است که شما دارید به سمت مشکلات می روید یا قرار است مسئله ای برای شما پیش بیاید که باید برای آن آمادگی داشته باشید. مواظب باشید گول کسی را نخورید.

تعبیر خواب دندانپزشک شدن

نشان دهنده ی این است که خودتان مسائل و مشکلات خودتان را میتوانید حل کنید.

تعبیر خواب رفتن به دندانپزشکی
اگر خواب ببینید دندانپزشکی روی دندان های شما کار می کند، نشان دهنده آن است که به صداقت و درستی شخصی که با شما معامله ای انجام داده است، شک خواهید کرد.
اگر خواب ببینید دندانپزشکی روی دندان دختری کار می کند، بیانگر آن است که به زودی رسوایی و ننگی در محیط اطرافتان روی می دهد و شما را تعجب زده می کند.

عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید