خواب دیده ام که در حال درست کردن ذرت مکزیکی هستم ناگهان متوجه میشوم که پنیر پیتزا ندارم. به بیرون میروم و پنیر پیتزا میخرم و وقتی به خانه می آیم میبینم که پرنده ها به داخل خانه آمده اند و همه ی ذرت ها را خورده اند.


عکس نوشته تعبیر خواب ذرت مکزیکی


خواب دیدن ذرت چه به صورت دانه دانه باشد چه به صورت بلال نشانه ی خوب است و بیانگر دیدن نتیجه و حاصل زحمات خود پاداش و جایزه گرفتن به دلیل کار خوبی است که انجام داده اید. ذرت در کل نشانه و نماد حاصلخیزی، تغذیه و رشد کردن و کمال است. در جاهایی هم ذرت نشان دهنده ی قدرت و مقاومت در برابر مشکلات و سختی ها است.

خوردن ذرت نشانه ی شادی و خوش گذرانی است.

خواب دیدن ذرت کمی عجیب و غریب است.


عکس نوشته تعبیر خواب ذرت


تعبیر خواب ذرت از دید معبرین غربی:
تعبیر خواب ذرت خام

بیانگر رونق، فراوانی محصول و مال، رشد و  تازگی است.
تعبیر خواب دانه‌های ذرت

    اگر خواب ببینید دیگران در حال گرد آوری دانه‌های ذرت هستند، نشانه دهنده آن است که از پیروزی دوستان و اقوام خود خوشحال می‌شوید.
    گرفتن پوست ذرت در خواب، نشانه ی تفریح و شادی و موفقیت در مراحل زندگی است.
تعبیر خواب خوردن ذرت بو داده

نشان دهنده ی تفریح و خوش گذرانی است.

همچنین بیانگر آن است که برای پیشرفت در آینده باید آگاهی و دانش داشته باشید و برنامه ریزی درست و حسابی داشته باشید و تلاش کنید.
 تعبیر خواب درست کردن ذرت بوداده

بیانگر رشد مثبت و رو به جلو است. شما ایده های جدیدی در ذهن خود دارید و به دنبال هلاقیت هستید. دا واقع ذرت بوداده شما از حقایق و مواردی آگاه میکنید که در حال رخ دادن یا ساخته شدن هستند.
    اگر برخی از ذرت‌ها بو داده نشوند نشانه پتانسیل و ظرفیت شماست.
تعبیر خواب مزرعه ذرت
نشان دهنده سعادت و برکت در خانواده و هماهنگی بین اعضای خانواده است.


عکس نوشته تعبیر خواب مزرعه ذرت


تعبیر خواب خریدن بلال
اگر خواب ببینید بلال خریده اید یا خودتان درست کرده اید، به ثروت و رفاه دست پیدا خواهید کرد و زندگی شما بهتر از قبل و لذت بخش تر خواهد شد.
تعبیر خواب پختن بلال

دیدن ذرت پخته در خواب نشانه پیشرفت شما در زندگی است و اینکه با انجام کاری با روش درست و صحیح، موفقیت های زیادی به دست خواهید آورد.
تعبیر خواب بلالی
اگر کسی خواب ببیند بلالی به نزد او آمده موقعیتی برای او پیش می آید که امکان ثروتمند شدن او را فراهم می کند. اگرکسی ببیند خودش دنبال بلالی رفته تا بلال بخرد، با تلاش و هشیاری خود، دنبال کسب ثروت زیاد خواهد بود. اگر از بلالی بلال خرید، به ثروت و خوشبختی می رسد.
بلال فروش در خواب کسی است که ثروت خود را به باد داده و در معرض خطر قرار خواهد داد. چنین شخصی با مهربانی ، اصراف و دلسوزی و سخاوت بیش از اندازه موجب خوشحالی دیگران شده ولی خودش را در معرض سختی و تنگدستی قرار خواهد داد.

تعبیر خواب گونی ذرت

نشان دهنده ی پس انداز و جمع کردن ثروت است.

تعبیر خواب ذرت گرفتن از مرده

ارزانی می شود.


تعبیر خواب ذرت از نگاه ابن سیرین و امام صادق (ع)

تعبیر خواب جدا کردن پوست ذرت

نشان دهنده ی رسیدن به موفقیت و خوشبخت شدن است.

تعبیر خواب چیدن ذرت

نشان دهنده ی رسیدن به پول زیاد و شادی است.

اگر دیگران در حال ذرت هستند، آنها در زندگی موفق و شاد خواهند شد.

تعبیر خواب دیدن ذرت پخته

علامت پیشرفت شما در زندگی است و اینکه با انجام کاری با روش درست و صحیح، موفقیت های زیادی به دست خواهید آورد.
تعبیر خواب مزرعه ذرت
اگر خواب ببینید صاحب مزرعه ی ذرت هستید، به ثروت و پول بسیار زیادی خواهید رسید.

اگر خواب ببینید در مزرعه ذرت هستید، شاهد ثروت بی شمار کسی خواهید بود و موقعیت مناسبی برای شما پیش خواهد آمد که از این ثروت سهمی داشته باشید. یا به شما شغل خوبی پیشنهاد خواهد شد، یا به موقعیت مالی بهتری در زندگی خواهید رسید.
تعبیر خواب خوردن ذرت خام
اگر خواب ببینید ذرت خام می خورید، با حرص زیاد به جمع آوری مال خواهید پرداخت و علاوه بر ثروتمند شدن، رفتاری خست آمیز به خرج خواهید داد که بیشتر از همه خودتان را آزار خواهد داد.
تعبیر خواب دانه های ذرت
دانه های ذرت در خواب به ثروت، خوشبختی و موفقیت در زندگی تعبیر می شود. اگر این دانه ها را خودتان بچینید، خودتان موجب خواهید شد تا در زندگی پیشرفت کنید. اگر کسی به شما این دانه ها را بدهد، کسی موجب خوشبختی شما خواهد شد. اگر این دانه ها را بفروشید و در ازای آن پول از کسی بگیرید، خوشبختی و ثروت شما در معرض خطر قرار دارد و بهتر است در زندگی هشیار بوده و برای دفع بلا صدقه بدهید.

عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید