خواب دیدم که چندتا مرغ و یک خروس دارم. در کنار لانه شان ایستاده ام تا تخم مرغ ها را جمع کنم که خروس دنبالم میکند و تا می آیم از دستش فرار کنم به پایم یک نوک میزند و از جایش خون می آید.


عکس پروفایل تعبیر خواب خروس


دیدن خروس در خواب خوب است و اگر در خواب در حالت های مختلفی و هر شکلی خروس ببینید خبری خوب به شما می رسد که یا مربوط به پول و مادیات است یا معنویات.

ولی دیدن خواب خروسی که مُرده است و سر بریدن خروس خوب نیست.

دیدن خواب خروس بیانگر خبردهنده است. چون که خروس در هنگام اذان صبح شروع به خواندن می کند علامت خبرهای خوب و نیک  است. حضرت رسول اکرم (ص) فرموده اند: خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت میکند.

بیشترین تعبیر خروس مربوط به برده و برده زاده است. به بیان جابر مغربی دیدن خواب خروس از دیگر پرندگان بهتر است.


تعبیر خواب خروس از دیدگاه یوسف پیامبر (ع):

نشان دهنده ی زیاد شدن نعمت و روزی است.

تعبیر خواب خروس از دیدگاه لوک اویتنهاو:

کسانی به شما شک می کنند.


تعبیر خواب خوردن گوشت خروس

در کل نشان دهنده ی خوبی است و این خواب خوب است.

تعبیر خواب خروس رنگی

دچار شک و تردید در زندگی و کار شده ای.

تعبیر خواب خروس سفیدرنگ

نشان دهنده ی شادی و بخت خوب است.


تعبیر خواب خروس از دیدگاه امام صادق (ع) و محمدبن سیرین:

تعبیر خواب داشتن خروس

اگر مالک خروسی بودی، نشان دهنده این است که  مردی که برده و غلام توست را مغلوب می‌کنی.
همچنین بیانگر داشتن فرزند بزرگ است و پیروز شدن بر کسی است.

تعبیر خواب پیدا کردن خروس
دلیل که بر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند.

تعبیر خواب کشتن خروس
کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده ی این خواب ضرر خواهد دید.

اگر در خواب خروسی را کشتی، بیانگر این است که بر بنده و نوکرت ظفر پیدا میکنی.
تعبیر خواب جنگ کردن با خروس

نشان دهنده این است که با فردی هم صحبت می شود.

تعبیر خواب خروس جنگی / تعبیر خواب حمله کردن خروس

اگر خواب ببینی که خروسی به تو حمله کرده و تو را زخمی کرده نشان دهنده این است که کسی به تو آسیبی می رساند.
اگر ببینی خروسی به روی تو پریده است، یـعـنـی کسی تو را ناراحت میکند.

تعبیر خواب جوجه خروس

اگر خواب ببینی که جوجه خروسی را پیدا کردی یا کسی به تو داده است، نشان دهنده این است که صاحب برده و کنیز میشوی.

تعبیر خواب صدای خروس

نشان دهنده ی خبر خوش و خیر و نیکی است. و راه انجام کارهای خیر را پیدا میکنی.


تعبیر خواب خروس از نگاه جابر مغربی:

تعبیر خواب داشتن خروس

نشان دهنده این است که صاحب فرزند پسر می شود یا مردی با او هم صحبت و دوست می شود.

تعبیر خواب کشتن خروس
بیانگر این است که صاحب برده ای می شود بر او مغلوب می شود.

تعبیر خواب شبیه خروس شدن
اگر خواب ببینی سر تو مثل سر خروس شده است، یـعـنـی بخت و اقبال تو خوب می‌شود و خوشبخت می شوی.


تعبیر خواب خروس از دیدگاه لیلا برایت:

اگر در خواب خروسى را ببینید که روى تخم خوابیده، نشان‌دهنده‌ى ضرر و زیان است. اگر خروسى را با مرغى ببینید، نشانه‌ى علاقه‌مندى به جنس مخالف است. دیدن خروس اخته در خواب، نشان از آن دارد که از انجام کارهاى زیاد، خسته شده‌اید.
بیشتر بدانید: تعبیر خواب مرغ - مرغ خانگی در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب خروس از دیدگاه ابراهیم کرمانی:

اگر ببینی خروس فریاد می زند و آواز می خواند، خبری از مردی خوب و جوانمرد به گوش تو می‌رسد.

عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید