خواب دیدم که به طرز ناباوری چاق شده ام و هر روز به وزنم اضافه شده ام و خیلی عجیب است که هر روز که از خواب بیدار میشوم قسمتی از بدنم چاق شده است و روز دیگر قسمت دیگر. در حالی که خیلی کم غذا میخورم و خیلی بابت این قضیه ناراحتم.


خواب چاق شدن یکی از خواب های عادی است. اگر شما هم خواب دیده اید که چاق شده اید و به دنبال تعبیر درست و مناسب آن می گردید می توانید در این صفحه در این سایت مطالعه کنید.

چاق شدن نشان دهنده ی سلامت و تندرستی نیست ولی بیانگر فراوانی نعمت و زیاد شدن روزی است.


تعبیر خواب چاق شدن از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب چاق شدن آدم لاغر

اگر لاغر هستید و خواب ببینید که چاق شده اید، شادی هایتان زیاد می شود، وضع مالی شما خوب می شود و غم و اندوه شما تمام می شود به شرطی که زیاد چاق نشده باشید چون در خواب نیز عدم تناسب علامت خوبی نیست.


تعبیر خواب خیلی چاق شدن

اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید بیانگر این است که بیشتر مواظب رفتار و اعمال خود باشید. ورشکسته می شوید و وضع مالی شما بد می شود و نشانه دهنده ی غم و اندوه است.

تعبیر خواب چاق شدن دیگران / تعبیر خواب چاق شدن دوست

اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد نشان دهنده ی این است که روزهای پر از موفقیت در پیش رو دارید. همان تعبیر چاق شدن آدم لاغر است.

تعبیر خواب چاق شدن صورت

نشانه ی افزایش روزهای شادی شما و خنده های شما است.

تعبیر خواب چاق شدن شکم

نشانه ی اعمال بد شما است که روی هم جمع شده.


در کل چاق شدن متناسب در خواب نشانه ی خوبی است و بیانگر فراوانی نعمت و مال است.


عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید