خواب دیده ام که بدون اینکه به آینه نگاه کنم در حال ریمل زدن به مژه هایم هستم و خیلی خوب میزنم و خراب نمیشود. و انقدر حرفه ای شده ام تصمیم به زدن آرایشگاه گرفته ام.


ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد.
در کل ریمل بیانگر حوادث و اتفاقاتی است که در آینده رخ می دهد و در مورد آنها هشدار می دهد و نشان دهنده بیداری از خواب عمیق است.

اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده اید کاری می کنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست.

تعبیر خواب ریمل زدن زن از نگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر زنی ببیند برای روشنایی چشم ریمل می مالد نیکو است و اگر برای آرایش است غم و اندوه است.

برخی از معبران خواب ریمل یا سرمه را مال و خواسته دانسته اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه می مالد به مال و نعمت می رسد.


تعبیر خواب ریمل از نگاه معبرین غربی:

تعبیر خواب دیدن ریمل
  معمولاً شما را از خبرهایی آگاه می‌کند. این خواب هشدار می‌دهد که در زندگی خود با ملاحظه و با توجه بیشتری فعالیت کنید.
 
    دیدن ریمل در خواب مربوط به نگرانی‌های افراد در مورد ظاهرشان است. این نشان می‌دهد که شخصی که از وضعیت ظاهری خود راضی نیست و از آن رنج می برد و اینکه مردم در مورد او چه صحبتی خواهند کرد بیشتر خواب‌های راجب ریمل خواهد دید.

تعبیر خواب ریمل زدن
معبرین غربی: ریمل زدن در خواب بیانگر این است که شما امیدوار به مخفی شدن بعضی از مسائل در زندگی واقعیتان هستید.

تعبیر خواب ریمل زدن مرد
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر مردی ببیند که ریمل می‌مالد خوب نیست و اگر زنی ببیند ریمل می‌مالد و به نیت روشنایی چشم باشد نیکو است و به نیت آرایش غم و اندوه است.


عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید