خواب دیده ام که یک قهوه جوش خریده ام و از ذوق آن هر روز قهوه درست میکنم. روز اول که درست کردم داخل آن شکر ریختم ولی خیلی تلخ بود و باز هم شکر ریختم اما فایده نداشت و تأثیری نداشت و باز هم خیلی تلخ بود و نتوانستم آن را بخورم.


قهوه یک نوشیدنی غربی است که در گذشته خوردن آن در ایران رایج نبوده و به خاطر ارتباط با غرب به سرزمین ما وارد شده است.

از دید منوچهر مطیعی تهرانی خواب دیدن قهوه به دلیل تلخ بودنش میتواند بیانگر تلخی و ناکامی باشد و خواب های خوب ما را خنثی کند و اثر آن را از بین ببرد. ولی معبرین غربی این دیدگاه را ندارند و تعبیر قهوه ای دید معبرین غربی مثل تعبیر چای در ایران است.


تعبیر خواب دیدن قهوه

نشان دهنده ی سفری است که شما با دوستانتان خواهید رفت. بیانگر ارتباطات اجتماعی، وابستگی به چیزی یا کسی، خطر برای سلامتی شما


عکس نوشته تعبیر خواب قهوه


تعبیر خواب قهوه ای دید آنلی بیتون:
تعبیر خواب مزرعه قهوه

علامت آن است که فقر و بدبختی سرانجام به سعادت منجر می‌شود.
تعبیر خواب جوشیدن قهوه

نشانه توجه شرارت بیگانگان به شماست.
تعبیر خواب قهوه دم نکشیده

در خواب، علامت دشمنان پنهانی است که با گستاخی در صدد نابودی شما هستند.
تعبیر خواب تعارف کردن قهوه
اگر کسی به شما قهوه تعارف کرد یا شما به کسی قهوه تعارف کردید نشان دهنده دوستی و صمیمیتی است که ما در آرزو و حسرت آن هستیم.
تعبیر خواب خوردن قهوه

مشکلاتی در آینده برای شما به وجود خواهد آمد ولی شما با کمک دوستان و اقوام این مشکلات را حل کرده و از آنها خلاص خواهید شد.
همچنین نشانه ی پذیرفتن برنامه ازدواج شما از طرف دیگران است. اگر متأهل باشید، نشانه آن است که در دعواهای زیادی که می کنید، نفعی به شما نمی رسد.
تعبیر خواب درست کردن قهوه
نشان دهنده ی حضور مهمانی است که شما از قبل خود را برای دیدن او آماده کرده‌اید.
ای خواب برای دختران نشان دهنده ی این است که از روی خوش اقبالی و بخت خوب با کسی ازدواج می‌کنند، و از شر بدی خلاص می‌شوند.
تعبیر خواب خرید و فروش قهوه
    اگر خواب ببینید قهوه خرید و فروش می‌کنید، علامت آن است که در کار و شغل خود ضرر می بینید.
    اگر دختری خواب ببیند خرید و فروش قهوه می‌کند، بیانگر آن است که اگر مراقب کارهایش نباشد رسوا می شود.


عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید