خواب دیدم که خانه یکی از اقوام برای شام دعوت شده ام. سر سفره ی شام یک ژله ی بزرگ قرمز و سبز گذاشتند و چون من عاشق ژله ام قبل از غذا آن را خوردم و دیگر سیر شدم و نتوانستم غذایم را خوب بخورم.


معمولا ژله در قسمتی یا گوشه ای از خواب دیده می شود که زیاد به چشم نمی آید. ولی در موارد خیلی کم کل خوابمان را ژله دربرمیگیرد و کلا خوابمان میشود خوردن ژله و درست کردن و دیدن آن.

خواب دیدن ژله علامت کمبود محبت است. ژله در خواب بیانگر داشتن آرزو و نیازمند عشق جدید بودن در زندگی است شاید در بیداری خود تنها هستید و احساس تنهایی می کنید که خواب ژله می بینید.


عکس نوشته تعبیر خواب خوردن ژلهتعبیر خواب انواع ژله از دیدن معبرین غربی:
انواع ژله‌ها در خواب طرز فکر و دید شما را در عشق و اینکه با عشق چطور برخورد میکنید و دنبال چه نوع عشقی هستید نشان می دهد.
ژله انگور: جذابیتی دارید که میتوانید به راحتی مُخ کسی را بزنید.
ژله توت فرنگی: در عشق خیلی خاکی و معمولی هستید و اهل تظاهر نیستید.

ژله پرتقالی: شما بکسی را برای سرگرمی و سر نرفتن حوصله تان میخواهید ولی این دلیل بر این نمی شود که به دنبال بازی کردن با احساسات دیگران هستید و رابطه ی بلندمدت و وفادار را دوست دارید و حسش در شما از بین نرفته منتها موقعیت آن را ندارید و یا به دلایلی نمی توانید.
ژله سیب: یک عشق پایدار و باوفا میخواهید و حتما به آن می رسید.
ژله گلابی: شما یک آدم افسرده و کم حرف و گوشه گیر هستید.


تعبیر خواب ژله از دید آنلی بیتون:
تعبیر خواب خوردن ژله
خوردن ژله به همراه دیگران نشان دهنده این است که می خواهید عشقی را به دست آورید و برای به دست آوردن آن در حال رقابت هستید.
خوردن ژله در خواب، علامت آن است که با موانعی در زندگی روبرو میشوید که میشود از آنها عبور کرد.

تعبیر خواب درست کردن ژله
اگر زنی را در خواب ببینید که ژله درست می‌کند، علامت آن است که بار دیگر از دیدار دوستان لذت خواهید برد.


تعبیر خواب ژله از دیدگاه امام صادق (ع):
تعبیر دیدن زاله در خواب بر پنج وجه است :
اول: بلا
دوم: خصومت ودشمنی
سوم: لشگر
چهارم: قحطی
پنجم: بیماری

عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید