خواب دیدم که بالاخره به آرزویم رسیده ام و خواننده مورد علاقه ام به شهرمان آمده و کنسرت برگزار میکند و من بلیطش را خریداری کرده ام. ولی کنسرت کنسل میشود و خیلی ناراحت میشوم. گوشی ام زنگ میخورد شماره ناشناس است جواب میدهم میبینم خواننده است خیلی تعجب میکنم و ذوق زده میشوم و او میگوید چون تو طرفدار پر و پا قرص منی سعی میکنم فردا کنسرت را برگزار کنم. که ناگهان از خواب بیدار میشوم و از این رویای شیرین بیرون می آیم.


در کل دیدن کنسرت دلیل بر شادی و سعادت است. شرکت کردن در کنسرت نشانه ی شاد بودن فرد است.

تعبیرهای اندک و کلی راجب خواب شده است که در ادامه آن را مطالعه خواهید کرد.


عکس پروفایل تعبیر خواب رفتن به کنسرت


تعبیر خواب کنسرت ابن سیرین و معبران غربی

تعبیر دیدن کنسرت از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب شرکت کردن در کنسرت خوب

نشان دهنده آن است که دوره ای از زندگی شما با شادی و به خوبی سپری خواهد شد. و از گذران زمان لذت می برید
اگر در خواب نویسنده ای به کنسرت رفته است: نشان دهنده خلاقیت ادبی ان نویسنده است.

تاجری به کنسرت رفته است: بیانگر رونق در تجارت و درآمد خوب و پیشرفت در کار است.

جوانی به کنسرت رفته است: نشان دهنده ی عشق عالی و رسیدن به سعادت است و آن جوان خوشبخت خواهد شد.


تعبیر خواب کنسرت خواننده ی مُرده

اگر خواب دیدید که به کنسرت خواننده ای رفته اید که فوت شده است، دلیل بر شاد بودن روح آن خواننده است یا علاقه ی زیادی که به آن خواننده داشته اید.

تعبیر خواب کنسرت شلوغ

شادی شما دوام زیادی خواهد داشت.

تعبیر خواب کنسرت خلوت

دوره ی شادی شما کم است.


عکس تعبیر خواب کنسرت


تعبیر خواب رفتن به کنسرت همراه با باله
بیانگر آن است آن است که در کار خود با کسادی مواجه خواهید شد و با دوستانی ناباب و ناپسند رفت و آمد خواهید داشت.

عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید