خواب دیدم که با پدر و مادر خود سر قضیه ای بحث کردم و از خانه بیرون زدم و به بالای کوهی رفتم تا خودم را از کوه پایین بیندازم. خوشحال بودم که داخل شهر نیستم تا کسی متوجه شود و انسان ها جمع شوند ولی در کمال ناباوری دیدم مقدار زیادی آدم پایین کوه ایستاده اند که همگی لباس فرم سبزرنگی به تنشان است و میخواهند به من کمک کنند. من برمیگردم عقب و از پشت به پایین برمیگردم و از کوه دیگری بالا میروم ولی باز هم همان آدم های را میبینم. تصمیم میگیرم از سمت دیگر کوه خودم را پایین بیندازم ولی دیگر توان راه رفتن ندارم.


در کل دیدن خودکشی در خواب علامت این است که از زندگی خود ناراضی هستید یا مسئله ای شما را خیلی عذاب میدهد یا ممکن است به فکر خودکشی افتاده اید و ذهنتان درگیر این مسئله است که به خوابتان می آید.


تعبیر خواب خودکشی با زدن رگ دست

در حال ترک کردن و کشتن اخلاق یا عادت بد و جنبه ی بدی از خودتان هستید که برای شما ضرر دارد.


عکس نوشته تعبیر خواب خودکسی پرت کردن خود از ساختمان


تعبیر خواب پرت کردن خود از بالای آپارتمان

همانطور که میدانید اکثر آدم هایی که در خواب و رویای ما هستند نشان دهنده قسمتی از وجود خود ما هستند.

تصویر خودکشی شاید نشانه ای از خشم درونی باشد که در این موقعیت به جای خالی کردن خشم خود، بخش‌هایی از احساسات خود را سرکوب می کنیم.

اگر شخصی که در خواب خودکشی کرده را می‌شناسیم: خواب این را میگوید که امیدواریم آن شخص از زندگی ما بیرون رود.


تعبیر خواب خودکشی ابن سیرین

همانطور که معبران بزرگ فرموده اند می توانیم نتیجه بگیریم که تعبیر خواب خودکشی بد نیست و کشتن در خواب همواره به معنای منفعت و از بین بردن ظلم است

پس تعبیر دیدن خودکشی در خواب را انجام عملی است که که به ما به ما نفع می رساند یا مقاوم بودن و مبارزه در مورد ظلمی که به ما شده است و ما جلوی آن ظلم را گرفته ایم.


تعبیر خواب خودکشی کردن از دید معبرین غربی
 اگر خواب ببینید می خواهید خودکشی کنید، نشانه آن است که بدبختی در زندگی شما افتاده است و از آن رنج می برید.
اگر دست به خودکشی زده‌اید نشان دهنده این است که شما از ناامیدی و مسئولیت سنگین فرار میکنید.

تعبیر خواب خودکشی دیگران
اگر خواب ببینید کسی خودکشی کرده است، بیانگر آن است که باختن دیگران در زندگی و شکست آنها بر زندگی و منافع شما تأثیری منفی خواهد گذاشت. و دیگران شما را آزار می دهند.


تعبیر خواب خودکشی دوست دختر و دوست پسر
خودکشی دوست دختر یا دوست پسر در خواب، نشان دهنده آن است که او به شما بی وفایی خواهد کرد و شما افسرده می شوید.

تعبیر خواب خودکشی دوست
اگر خواب ببینید دوستتان خودکشی کرده است، علامت آن است که برای تصمیم گیری راجع به مسئله ی مهمی دچار شک و تردید خواهید شد.

تعبیر خواب خودکشی مُرده

نشان دهنده آن است که روح آن مرده در عذاب است و یا در گذشته که زنده بوده است به شما بدی کرده است و شما هنوز او را نبخشیده اید.

تعبیر خواب خودکشی برادر یا خواهر

نشانه این است که شما نگران برادر و خواهر خود هستید. یا از استرس و نگرانی و شک و تردید زیاد رنج می برید.

در واقع  در خواب دیدن خودکشی دیگران، کسی که خودکشی میکند جنبه ی دیگری از خود شما است.


عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید