خواب دیدم که برای نهار ماکارونی پخته ام وقتی آماده میشود و سر سفره می آورم میبینم رشته های آن خیلی بلند هستند و به سختی می شود آنها را خورد.


به طور کل دیدن ماکارونی در خواب مثل برنج نشانه برکت و طول عمر است. ولی در مواردی هم به دلیل شکل آن نشان دهنده پیچیدگی و مشکلات است.


تعبیر خواب دیدن ماکارونی خام

تعبیر دیدن ماکارونی خام در خواب بستگی به شکل ماکارونی دارد.
    ماکارونی رشته ای نشان دهنده ی بودن در موقعیتی سخت و پیچیده است.
    ماکارونی لوله ای بیانگر نیاز داشتن به تمرکز
    ماکارونی پیچ پیچی نشان دهنده خارج شدن کنترل قسمتی از زندگی تان از دست شما است.


عکس نوشته تعبیر خواب ماکارونی شکلی


تعبیر خواب ماکارونی از دید آنلی بیتون:

تعبیر خواب خوردن ماکارونی

نشان دهنده آن است که ضررهای جزئی و کمی خواهید دید.

خوردن اسپاگتی علامت این است که شما گرفتار یک موقعیت ناراحت و رابطه ی شلوغ و بی مفهوم هستید. نمی توانید یا گیج شده اید که با آن رابطه یا موقعیت چکار کنید و به فکر پایان دادن آن هستید ولی ناتوانید.


عکس نوشته تعبیر خواب ماکارونی


تعبیر خواب ماکارونی سوخته

بیانگر دیدن رنج و ناراحتی زیاد از موضوعی حل نشدنی و افتادن مسئله ی سختی در زندگی


تعبیر خواب مقدار زیاد ماکارونی

نشان دهنده ی پس انداز پول است و صرفه جویی خواهید کرد.

اگر یک دختر این خواب را ببیند، بیانگر آن است که غریبه ای وارد زندگی اش خواهد شد.

تعبیر خواب ماکارونی خریدن، تعبیر خواب اسپاگتی
    نشان دهنده ی تغذیه خوب و طول عمر زیاد است.
  

تعبیر خواب پاستا
    درست کردن یا خوردن پاستا در خوابتان بیانگر این است که به انرژی نیاز دارید. شکل پاستا و اینکه چگونه به موقعیت بیداری تان مربوط می شود را در نظر گیرید.


تعبیر خواب رشته ماکارونی

تعبیر خواب ماکارونی خوردن با مرده

    بیانگر چشم انداز محدود شماست.

عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید