خواب دیده ام که کسی به من ساعت مچی را هدیه داد که با کاغذکادوی آبی رنگ آن را کادو کرده بود. ساعت بزرگ و پهن و گران قیمتی بود و رنگ طلایی داشت. من خیلی شاد شدم و ساعت را در کمدم گذاشتم.


دیدن ساعت مچی در خواب در کل هشداری است برای استفاده ی درست از زمان خود.


عکس پروفایل تعبیر خواب ساعت مچی


تعبیر خواب بستن ساعت مچی
مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که ساعت خود را به مچ دست بسته‌اید یا در جیبتان است، در کارهایتان دقت عمل نداشته و روی سهل انگاری و کوتاهی فرصت‌هایی را از دست می‌دهید.


تعبیر خواب ساعت مچی از دیدگاه آنلی بیتون:
تعبیر خواب ساعت مچی
نشانه آن است که معاملات شما با پیروزی همراه خواهد بود.

تعبیر خواب نگاه کردن به ساعت مچی

نشان دهنده آن است که کوشش و تلاش‌های شما در اثر رقابت به شکست می‌انجامد.

تعبیر خواب شکسته شدن ساعت مچی

اگر خواب ببینید ساعت مچی شما به زمین می‌افتد و می‌شکند، علامت آن است که به اضطراب و پریشانی دچار خواهید شد.

اگر خواب ببینید شیشه ساعت مچی شما به زمین می‌افتد، نشانه آن است که در امور زندگی و انجام کارهای خود دقت نمی کنید.

تعبیر خواب گم کردن ساعت مچی

نشان دهنده آن است که آشفتگیهای خانواده او را ناراحت و اندوهگین می‌سازد.
تعبیر خواب هدیه دادن ساعت مچی
نشانه آن است که از تفریحات پست و زودگذر پرهیز خواهید کرد.


عکس نوشته تعبیر خواب ساعت مچی


تعبیر خواب ساعت مچی از دیدگاه لیلا برایت:
دیدن ساعت مچى در خواب، علامت دیدار دوستان قدیمى است.
دیدن ساعت مچى در دست خودتان، علامت انجام کارهاى بیهوده است.
دیدن ساعت مچى در دست دیگران، نشان دهنده پیشرفت در انجام کارها است.
هدیه دادن ساعت مچى در خواب، نشان دهنده داشتن روزهاى خوب است.


عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید