خواب دیدم که پشت وانت پیکانی نشسته ام و در حال رانندگی هستم اما خیلی سخت رانندگی میکنم و هرچه پدال گاز را فشار میدهم سرعت نمیگیرد و همچنین در فرمان دادن اذیت میشوم چون فرمان خیلی سفتی داشت که اصلا نمیچرخید ولی همین که به آن زور میزدم در پیچ ها میتوانستم دور بزنم. و میترسیدم خدای ناکرده تصادف کنم اما صحیح و سالم به مقصد رسیدم.


تعبیر خواب ماشین وانت بار

دیدن وانت در خواب نشانه ای از زندگی خانوادگی شما است و اتفاقاتی که در زندگی شخصی شما رخ می دهد.

دیدن وانت یا (گردونه در قدیم) در خواب علامت خوبی است.

ماشین وانت، زندگی شخصی و خصوصی شماست.


تعبیر خواب وانت سفید

نشان دهنده ی آینده خوب و روشنی است.

تعبیر خواب وانت مشکی

نشان دهنده ی آینده نامعلوم و تیره است.


عکس نوشته تعبیر خواب پراید وانت


تعبیر خواب راندن وانت

اگر خواب دیدید وانت می رانید و راحت هستید و مشکلی برای شما وجود ندارد خوب است چون زندگی خصوصی آرامی را اداره خواهید کرد.

اگر پشت وانت بار داشته باشید و این بار سنگین باشد نشانه ی وظایف سنگینی است که در زندگی بر عهده گرفته اید و اگر بار سبک باشد نشانه ی وظایف آسان و سبک و بدون مشکلی است که بر دوش شماست.

اگر هنگام راندن وانت، چراغ های وانت روشن و افق روشن بود، آینده شما روشن است و اگر برعکس بود، آینده خوب نیست.


تعبیر خواب سوار بودن در وانت

اگر شما در وانت بودید و دیگری رانندگی می کرد، به دورانی می رسید که کسی دیگر باید به شما کمک کند و در زندگی خصوصی شما دخالت نماید.


امامان و تعبیرگران دیدن گردونه (وانت) در خواب را بسیار خوب و نشانه بزرگی و عزت دانسته اند.
دیدن وانت در خواب به معنای پادشاهی کردن، زندگی پر از آرامش و آینده ی خوب و روشن می باشد.
اگر این وانت کوچک باشد به معنای زندگی و معیشت سخت می باشد.


تعبیر خواب وانت (گردونه) از دید حضرت امام جعفر صادق (ع):
دیدن گردونه  هشت صورت دارد.
 عز و جاه (عزت و آبرو)
ولایت و فرمانروایی
مرتبه و منزلت
بزرگی
هیبت
خرمی (شادمانی و سرور)
 رفعت
 آسانی کارها

عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید