خواب دیدم که روبروی یک پیانوی بزرگ نشسته ام و آهنگ غرور از شادمهر را می زنم و مادرم در کنار من نشسته است و به موسیقی که مینوازم گوش میدهد.


دیدن پیانو در خواب نشان دهنده فخرفروشی و جاه طلبی است مخصوصا اگر صدای پیانو خوب نباشد و کوک نباشد.

تعبیر خواب داشتن پیانو

اگر کسی خواب ببیند که در خانه یک پیانو دارد، در صورتی که بلد نیست پیانو بزند، باید از کارهایی که در قدرت و شان او نیست خودداری کند چون شکست بدی می خورد.

تعبیر خواب صدای پیانو

اگر خواب ببیند که کسی برای او پیانو می نوازد و پیانو صدای بدی دارد و گوشنواز نیست نشانه این است که در آینده خبرهای دروغ دلخوش کننده به او می دهند یا به دروغ از او تعریف می کنند.

اگر نوازنده پیانو مشخص نباشد زنی به او دروغ می گوید و به او خیانت میکند

و اگر نوازنده دیده شود و پسر یا مرد باشد با شخص دروغگو و ریاکاری رو به رو می شود.

و اگر صدای پیانو خوش باشد، از او ستایش و تعریف میکنند (بدون آنکه او لایق آن ستایش ها باشد) و او باور میکند و گول میخورد.

تعبیر خواب پیانو زدن

زدن پیانو در خواب نشان دهنده آن است که کار اشتباهی انجام میدهید.

اگر در خواب پیانو بزنیم ولی اهل پیانو زدن نباشیم سر زبان ها میفتیم و حرف مردم پشتمان است و پشتمان بد میگویند.


عکس نوشته تعبیر خواب پیانو زدن


تعبیر خواب خریدن پیانو:

نشان دهنده این است که در زندگیتان انسان موفقی هستید.


تعبیر پیانو از نظر آنلی بیتون

دیدن پیانو در خواب: نشان دهنده پیش آمدن موقعیت یا ماجرای شاد و پرنشاط است.

شنیدن صدای پیانو: نشانه ی سلامت و موفقیت است.

شنیدن صدای ناهنجار پیانو: نشانه آن است که با پستی و بلندی هایی روبرو میشوید که باید با آنها بجنگید.

شنیدن صدای غمگین پیانو: علامت شنیدن خبرهای بد و غمگین است

پیانوی شکسته و خراب: نشان دهنده آن است که از کارهای خود راضی نیستید و از شکست دوستانتان نیز ناراحت خواهید شد.

پیانوی قدیمی: نشان دهنده ی این است که به نصیحت ها و پندهای ارزشمند دیگران توجه نخواهید کرد.

اگر دختری خواب ببیند با پیانو آهنگ شادی می نوازد، نشانه آن است که کسی که به او بی تفاوت است، بالاخره روزی عاشق او میشود.


عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید