خواب دیدم که در کنار خیابان ایستاده ام و منتظر رسیدن تاکسی هستم و خیلی عجله دارم. ولی خیابان خالی از تاکسی هست و هرچه منتظر میمانم تاکسی نمی آید. تند و تند قدم میزنم و از کوچه پس کوچه ها عبور میکنم تا زودتر به مقصد برسم و میبینم کوچه ها پر از تاکسی زرد است و خیلی تعجب میکنم.


عکس تعبیر خواب تاکسی


دیدن ماشین تاکسی یا آژانس در خواب علامت آرزوی یاری و کمک است.

این خواب نشان دهنده ی اندازه ی تأثیر دیگران را در زندگی فرد است.

همچنین این خواب می‌تواند نشانه ای از کمکی که باید بهای آن را بپردازید باشد.تعبیر خواب تاکسی سوار شدن
آنلی بیتون:

   تاکسی سوار شدن، نشان دهنده لذت بردن از موفقیت‌ها و سرگرمی‌های دوست داشتنی است.
   تاکسی سوار شدن در هنگام شب، نشانه آن است که می‌خواهید رازی را از دوستان و اطرافیان خود پنهان کنید.
 با زنی سوار تاکسی شدن، بیانگر از آن است که رسوا خواهید شد و بدنام میشوید.

تعبیر خواب راندن تاکسی
اگر در خواب به تنهایی در حال راندن تاکسی هستید نشان دهنده آن است که در کارتان کمی پیشرفت خواهید کرد. و شما با کوشش و سختی فراوان به یک زندگی راحت دست پیدا خواهید کرد.


تعبیر خواب فرار کردن با تاکسی از کسی یا چیزی
بیانگر آن است که شما باید با مشکلات پیش روی خود مواجه شوید و آنها را برطرف کنید.

تعبیر خواب صاحب یک تاکسی بودن

دوستان حسودی در اطراف خود دارید که باید از آنها دوری کنید


عکس پروفایل تعبیر خواب گرفتن تاکسی


تعبیر خواب صدا کردن تاکسی

تغییر و تحول اساسی در زندگی و سود خوب


تعبیر خواب تصادف کردن با تاکسی:

یک رقیب دارید که باید با او مبارزه کنید.


عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید