خواب دیده ام که در بستنی فروشی نشسته ام و سفارش بستنی میکنم. اما هرچه منتظر میمانم کسی برایم بستنی نمی آورد. به سراغ فروشنده میروم و هرچه او را صدا میزنم جواب مرا نمیدهد و کار عجیبی میکنم و خودم اقدام به ریختن بستنی در ظرف میکنم. صاحب بستنی فروشی با دیدن من عصبانی میشود ولی من به او توجهی نمیکنم و پولش را میدهم و میروم.


عکس نوشته تعبیر خواب خوردن بستنی


به تعبیر آنلی بیتون:

تعبیر خواب خوردن بستنی

علامت شانس زیاد شما است.

و نشان دهنده آن است که موفق می شوید کارهایی که بر عهده شما است و شما مسئول آنها هستید را به ثمر برسانید.

تعبیر خواب خوردن بستنی ترش

نشان دهنده آن است که شادی شما تبدیل به غم می شود

تعبیر خواب بستنی خوردن بچه ها

علامت آن است که در کمال ناباوری به شادی و سعادت خواهید رسید. نشانه ی سلامتی کامل شما است.

تعبیر خواب انداختن بستنی روی زمین

اگر دختری خواب ببیند که بستنی را روی زمین می اندازد، علامت نامهربانی آن دختر است و با دیگران مهربان نیست و اوضاع بدی درست کرده است.

تعبیر خواب آب شدن بستنی

نشان دهنده آن است که قبل از دست یافتن به یک خوشی و لذت، آن لذت از شما گرفته می شود.

تعبیر خواب خریدن بستنی

در روابط اجتماعی شما اختلال به وجود می آید.


عکس نوشته تعبیر خواب خریدن بستنی


تعبیر خواب خوردن بستنی توسط دشمنان شما

دشمنان شما بدبخت می شوند و دوره ی سخت و فقر پیش روی آنهاست.

تعبیر خواب گرفتن بستنی از دست مرده

نشان دهنده ی این است که بعد از سختی های فراوان روزهای شاد شما نزدیک است.


عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید