خواب دیدم که در بانک روی صندلی نشسته ام و پول زیادی همراهم هست و در حال پر کردن فیش واریزی هستم که آن پول را به حسابم واریز کنم و فیش را به کارمند بانک میدهم که خیلی بداخلاق و عبوس است.

خواب دیدم که در آزمون استخدامی دولت قبول شده ام و کارمند بانک شده ام. تعبیر خوابم چیست؟


تعبیر خواب صحبت کردن با بانکدار

نشان دهنده آن است که از یک بلا و مصیبت نچات پیدا خواهید کرد.

تعبیر خواب کارمند بانک مرد

برملا شدن اسرار و رازها

تعبیر خواب کارمند بانک زن

از نظر مالی زیان می بینید

تعبیر خواب صاحب بانک بودن یا رئیس بانک بودن

نشان دهنده آن است که در معامله های فعلی خود ضرر خواهید کرد و سود زیادی نمی برید.

تعبیر خواب بانکدار شدن

نشان دهنده آن است که شما در حال پیشرفت در امور کاری هستید و به زودی صاحب ثروت از طریق کارتان می شوید.

و همچنین نشانه ی دلبستگی و وابستگی به چیزی است که مال شما نیست و به شما تعلق ندارد.


عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید