خواب دیده ام که من خوابم و خانواده برادرم سرزده از راه میرسند و برادرزاده ام به بالای سرم می آید و مرا بیدار میکند. او را در بغل میگیرم و میبوسم. خیلی خوشحال میشم و با برادرزده ام بازی میکنم تا سرگرم شود.


به طور کلی دیدن برادرزاده در خواب خوب است و نشانه ی عمر زیاد و زندگی طولانی است.


عکس نوشته تعبیر خواب برادرزاده


تعبیر خواب دیدن برادرزاده از دیدگاه آنلی بیتون

اگر برادرزاده ی خود را شاد و خندان دیدید نشان دهنده آن است که درآمد شما به زودی زیاد میشود.

ولی اگر برادرزاده شما غمگین بود، نشانه آن است که ناامید میشوید و آسایشتان را از دست میدهید.

تعبیر خواب داشتن برادرزاده های زیاد

نشان دهنده افزایش سلامتی شما

تعبیر خواب دعوا با برادرزاده

کارهای شما تمام می شود.

تعبیر خواب بوسیدن و دوست داشتن برادرزاده

نشان دهنده ی پول و اموال زیاد است.

تعبیر خواب مرگ برادرزاده

اگر خواب ببینید برادرزاده تان کشته می شود، علامت سردرگمی و اغتشاش در زندگی و کارهایتان است.

تعبیر خواب لخت بودن برادرزاده

در ماجرای عشقی خود خوش شانس هستید.


عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید