خواب دیده ام که در کنار ایستگاه قطار منتظر ایستاده ام تا قطار برسد. وقتی قطار میرسد و متوقف می شود کسی از داخل قطار مرا صدا می زند  و برایم دست بلند میکند و من به سرعت به داخل قطار می روم ولی آن فرد را پیدا نمیکنم. انگار توهمی بیش نبوده.

معبران زیادی خواب قطار را تعبیر کرده اند.


عکس نوشته تعبیر خواب ریل قطار


تعبیر خواب ایستگاه قطار:

به یک سفر کوتاه مدت خواهید رفت.

شاید هم شما منتظر کسی هستید و این خواب ناخودآگاه نشان دهنده انتظار شما است.


تعبیر خواب قطار از نگاه منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر خواب دیدید سوار قطار در حال حرکت هستید و به مناظر بیرون نگاه میکنید تحول بزرگی در زندگی شما به وجود می آید.

دیدن ایستگاه قطار، مفهوم تغییر و تحول خیلی خوب در زندگی شما است.


تعبیر خواب صدای قطار

نشان دهنده ی رسیدن خبری از کسی (مسافر) به شما است.
نشانه ی پیشرفت کردن و تغییر در زندگی نیز می باشد.

عکس تعبیر خواب قطار در حال حرکت

تعبیر خواب قطار در حال حرکت
اگر خواب ببینید قطاری با سرعت زیاد حرکت میکند، یعنی ثروت شما زیاد می شود.
دیدن قطار خراب، علامت آن است که در صرفه خود با دردسرهای فراوان روبرو خواهید شد، و به علت تنگ دستی از سفر کردن منصرف خواهید شد.
دیدن قطار خراب و شکسته، نشانه از دست دادن مال و ثروت است.


تعبیر خواب تماشای ایستگاه قطار از دور:

یک مهمان ناخوانده برای شما می رسد.


تعبیر خواب قدم زدن در راه آهن:

هدیه ای خوب از کسی می گیرید.

به طور کل دیدن قطار و ریل راه آهن در خواب نشانه ی خوبی است.


عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید