خواب دیده ام که در ظرف مسی در حال پختن املت هستم. کسی زنگ خانه را میزند باز میکنم میبینم دوستمه و می آید و با هم می نشینیم املت میخوریم که خیلی خوشمزه شده است و صحبت می کنیم...


در کل اگر خواب دیدید که در حال خوردن اُملت هستید نشانه آن است که با کسی آشنا می شوید که قابل اعتماد است و اگر به او اعتماد کنید ارزش دارد و برای شما منفعت دارد.


تعبیر خواب ُاملت سردشده

اگر خواب ببینید کسی از شما با املت سردشده پذیرایی میکند

نشانه آن است که آن فرد می خواهد شما را گول بزند و با چاپلوسی و فریب شما را گمراه کند.


تعبیر خواب املت از نگاه آنلی بیتون:

به طور کلی خوردن املت در خواب آشنایی با شخصی است که قابل اعتماد و اتکاست.


عکس نوشته تعبیر خواب پختن املت


تعبیر خواب خوردن تخم مرغ
البته تعبیر خوردن تخم مرغ با املت خیلی فرق دارد:
خوردن تخم مرغ در خواب، نشان دهنده آن است که آشفتگی‌ها و پریشانی های غیر عادی در خانه تان به وجود می آید.


عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید