خواب دیدم با سوار قایقی شده ام و در اقیانوسی در حال حرکت هستم. هر لحظه موجی به سمتم می آید و خیلی می ترسم که نکند غرق شوم. اقیانوس آنقدر بزرگ است که هرچقدر به جلو می روم به خشکی نمی رسم.


به تعبیر معبران خارجی به طور کل دیدن اقیانوس در خواب نشان دهنده ی مسافرتی طولانی و سفری بزرگ است.

دیدن یک اقیانوس آرام در خواب نشانه آشفتگی در زندگی زناشویی است.
اگر در خواب اقیانوس از از فاصله های خیلی دور ببینید و صدای موج ها را بشنوید، نشان دهنده آن است که در خانواده تان تشنج به وجود می آید.


عکس تعبیر خواب امواج اقیانوس


به تعبیر آنلی بیتون

تعبیر خواب اقیانوس آرام

این خواب برای ملوان ها نشانه دهنده ی سفرهای پُرسود و خوب است. برای تاجرها نشانه دهنده ی معامله های پرسود است و برای جوان ها نشانه دهنده ی رسیدن به عشق خود و وصال است.


تعبیر خواب اقیانوس طوفانی:

با مشکلات و مسائل زیادی رو به رو خواهید شد.


تعبیر خواب امواج اقیانوس

اگر خواب ببینید موج های کف آلود اقیانوس به ساحل میخورد نشانه آن است که از دست دشمنان فرار می کنید.


تعبیر خواب راه رفتن در اقیانوس

اگر خواب ببینید که عمق آب اقیانوس خیلی کم است و می توانید در آن راه بروید، نشانه آن است که برای رسیدن به هدف و موفق شدن باید سختی بکشید و موفقیتتان همراه با اندوه است.


عکس تعبیر خواب کشتی در اقیانوس


تعبیر خواب کشتی در اقیانوس

اگر خواب دیدید که سوار کشتی هستید و در حال حرکت در اقیانوس آرام هستید، نشان دهنده آن است که در زندگی خوشبخت می شوید و به سعادت می رسید.

و اگر امواج به کشتی شما برخورد کند علامت این است که در کارهایتان سختی و مصیبت به وجود می آید.

اگر سوار بر کشتی در هوای طوفانی هستید نشانه مشکلات خیلی بزرگ است.


عکس تعبیر خواب اقیانوس طوفانی


تعبیر خواب غرق شدن در اقیانوس

اگر خواب دیدید که سوار کشتی در اقیانوس هستید و کشتی در حال غرق شدن است، یعنی عشقتان شما را رها میکند و رابطه ی عاشقانه شما تمام می شود.


عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید