خواب دیدم که دارم قلیون میکشم و و دود زیادی از دهانم بیرون می آید. از قلیون کشیدن حس خیلی خوبی دارم و کاملاً حس آن را درک میکنم انگار که واقعی است.

 دیدن قلیان در خواب نشانه ی اندوه و غم است.

اگر در خواب ببینید که قلیان می کشید و اهل کشیدن قلیون نباشید دچار ناراحتی فکر و خیال میشوید.

تعبیر خواب قلیون کشیدن دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: اگر ببینید که بقیه قلیان میکشند و به شما تعارف میکنید ولی شما قبول نمیکنید مشکلی برایتان پیش می آید که دیگران باعث آن هستند و شما گرفتار آن می شوید.

اگر با میل و رغبت قلیان بکشید خودتان نیز مسئول مشکلتان هستید.


تعبیر خواب قلیان کشیدن دیگران


تعبیر خواب قلیان چاق کردن

کاری انجام می دهید که باعث غم و ناراحتی می شود.

در کل قلیان در خواب ناراحتی و تلخی است ولی مصیبت و بلا نیست.

قلیان نشانه ی خرابی و تخریب است. تخریبی که به تدریج رخ می دهد و زندگی را خراب میکنید.

قلیان نشان دهنده کارهایی است که آرام آرام زندگی را نابود می کند.


تعبیر خواب قلیان کشیدن